Urval vid skolplacering läsåret 2022–2023

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om antalet sökanden överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser finns beslutade urvalskriterier för att avgöra skolplaceringen.

Vad innebär en skola i närområdet?

En elev ska så långt som möjligt får en skolplacering på en skola som finns i elevens närområde om inte vårdnadshavare önskar en skola utanför närområdet.

Närområde (avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skola)

  • Förskoleklass till och med årskurs 3: alla skolor inom 3 kilometer.
  • Årskurs 4–9: alla skolor inom 4 kilometer.

Elev som inte har någon skola i närområdet

Elever som inte har någon skola i närområdet anvisas till den skola dit skolskjuts går.

Anvisade skolskjutsskolor (pdf) , 141.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Urvalskriterier vid skolplacering i förskoleklass till årskurs 1–9

Om det är fler sökande än det finns platser på skolan sker urval utifrån relativt avstånd.

Om en kommunal skola inte har plats för alla som sökt den, görs ett urval genom relativt avstånd. Det är skillnaden i farbar väg till den sökta skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.

Det innebär inte att en elev är garanterad plats i den skola som ligger närmast folk­bok­förings­adressen eller att en elev som bor närmast den önskade skolan automatiskt har förtur dit.

Beräkning av relativt avstånd tar inte hänsyn till om den skola som används som alternativ skola vid beräkningen kan bereda plats för eleven.

Mätning av relativt avstånd

  1. Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och sökt skola.
  2. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till barnets geografiskt närmaste eller näst närmaste skola (om den närmaste skolan har sökts) för att få fram differensen i avstånd. Det relativa avståndet till önskad skola är differensen mellan avstånden till den alternativa skolan och den önskade skolan.
  3. Det relativa avståndet jämförs för alla som sökt samma årskurs på samma skolenhet.
  4. Sökande rangordnas utifrån högst relativt värde.

Kartunderlag för mätning av relativt avstånd

Avståndet mellan hemmets och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt systemstöd. För att mäta avstånd mellan hemmet och skolan använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Avstånd mäts på samma sätt för samtliga elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mäts mellan folkbokföringsadressen och skolfastighetens mittpunkt. Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avstånds­mätning mellan hemmet och skolan. Kartunderlaget för mätning av relativ närhet för det aktuella skolvalsåret fastställs inför ansökningsperioden. Fastställt kartunderlag gäller under hela skol­placerings­processen för skolplacering för kommande läsår även om förändringar av vägnät upp­kommit under planeringsprocessen. Vid bytesansökningar under läsåret kan uppdateringar av väg­nätet skett om större förändringar av kommunens vägnät genomförts.

Vid tillfälliga förändringar av skolväg på grund av exempelvis ombyggnation räknas skolvägens avstånd utifrån den ordinarie skolvägen. Utbildningsförvaltningen har dock möjlighet att i vissa situationer frångå denna princip, exempelvis om ombyggnation pågår under mycket lång tid eller liknande.

Med absolut avstånd avses avståndet till den önskade skolenheten. Eleven med kortast avstånd mellan folkbokföringsadress och den aktuella skolenheten får platsen.

Lottning sker automatiskt i förvaltningens IT-stöd för skolplacering. Detta kan till exempel vara aktuellt när två elever bor i olika lägenheter i samma flerfamiljshus.

Antagning till fristående skolor

Fristående skola har egna regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för antagning om det är fler sökande än det finns platser.

Sidan publicerades