Framtida skolstruktur, låg- och mellanstadieskolor

Förutsättningar för utredningen utgick från befolkningsprognos 2020

Umeå växer kraftigt. I åldrarna 6–12 år förväntas 1 600 fler elever behöva plats på låg- och mellanstadieskolor de kommande tio åren. För- och grundskolenämnden har efter utredning fattat beslut om en skolstruktur för 2020-2031 med prioriterade investeringar i nya skollokaler och med möjligheter för de yngsta eleverna till en skola nära hemmet. Ta del av besluten som berör ditt område här nedan.

Beslutet möjliggör en långsiktig lokalplanering så att alla elever som ska börja skolan den kommande tioårsperioden får plats på en skola i närområdet eller på en skola dit skolskjuts anordnas.

Nuläge 2023

Mellan 2018-2023 har antalet elever i grundskolan ökat med cirka 1000 elever.

Den senaste befolkningsprognosen 2023 indikerar att ökningen nu avstannar. Detta beror på att det föds färre barn nu i Sverige och Umeå än vad tidigare prognoser visat. I vissa geografiska områden kommer det dock enligt prognosen att finnas fler barn och elever, i andra områden färre barn.

För varje geografiska område finns en uppdatering utifrån den senaste prognosen avseende det antal 6-åringar som beräknas vara bosatta i olika geografiska områden. Det kan därför användas som en utgångspunkt för hur många klasser och klassrum som kommer att behövas på respektive skolor. Även om över 90-100 % av vårdnadshavarna till 6-åringar önskar plats i en skola i närområdet finns det också vårdnadshavare som önskar skola utanför det område man bor i samt även önskar plats på friskola.

Vilka beslut har tagits på mitt område?

Sidan publicerades www.umea.se/skolstruktur