Stäng

Utredning alla områden

Grundskolan i Umeå kommun står inför stora utmaningar de kommande tio åren.

  • Antalet elever ökar kraftigt.
  • Nuvarande skollokaler räcker inte till för att alla elever ska få plats.
  • Det blir svårare att rekrytera behöriga legitimerade lärare på grund av förväntad lärarbrist i Sverige.

I Umeå kommuns befolkningsprognos beräknas 6–12 åringar öka med 1 600 fram till 2031. En utredning är därför genomförd för att belysa de lokalmässiga utmaningar som finns de närmaste tio åren och komma med förslag på en hållbar resurseffektiv skolstruktur för undervisning i förskoleklass, årskurs 1–6 samt fritidshem.

Vad säger utredningen om mitt område?

I menyn kan du ta del av justeringar i utredningen och för- och grundskolenämndens beslut.

För- och grundskolenämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att alla barn och elever ska uppleva ett kvalitativt lärande och nå goda resultat i sin utbildning. Det pedagogiska uppdraget ska därför alltid vara i fokus vid arbetet med framtida lokalförsörjning.

Utredningen bygger på nämndens principer

Säkerställa tillräckligt stora enheter inom de större tätorterna som möjliggör:

  • ekonomiska bärkraftiga enheter,
  • bättre förutsättningar för kollegialt lärande,
  • långsiktig kompetensförsörjning,
  • en samlad och samordnad elevhälsa,
  • likvärdiga skolor som skapar förutsättningar för att alla elever får tillgång till behöriga lärare i alla ämnen.

samt en geografisk spridning av grundskoleenheter för att kunna så långt som möjligt erbjuda grundskoleplatser för yngre elever utan behov av skolskjuts.

Mer information

Sidan publicerades