Holmsund, Obbola

För- och grundskolenämndens beslut 17 december 2020

  • Obbola skola byggs ut till en F–9-skola med två paralleller.

Elevutveckling utifrån prognoser

I Holmsund väntas en ökning på cirka 100 elever under prognosperioden. Såväl Skärgårdsskolan som Storsjöskolan har platser att klara denna elevökning. Ett behov av utökning av skollokaler kan behövas efter prognosperioden beroende på den planerade större utbyggnaden på gamla SCA-området i Holmsund. Utifrån utbyggnadstakt i Holmsund och Obbola med omland så kan förändringar av skolstrukturen i detta område behöva ses över i andra halvan av prognosperioden.

I Obbola med omland ökar antalet elever från cirka 300 till 360 elever. Elevökningen beräknas rymmas inom två paralleller F–6 eftersom klasserna i dag inte har fulla klasser. Skolan har de senaste åren utökat antal klasser med påföljd att lärararbetsplatser i dag saknas. Med ökat antal elever kommer också behov av utökade ytor för skolmåltider.

Befolkningsprognos 2023 över antal sexåringar

Diagrammen visar senaste befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnads­havarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan. Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Mer information