Norra stadsdelarna av Umeå (Ersboda, Ersmark, Marieområdet)

För- och grundskolenämndens beslut 17 december 2020

  • Ersmark skola byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
  • Mariehemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
  • Redan genomförda organisatoriska förändringar på skolor på Ersboda kvarstår.

Elevutveckling utifrån prognoser

På Ersboda och Marieområdet väntas endast en marginell förändring av antalet barn under prognosperioden vilket påverkar behovet av skollokaler marginellt. Vissa mindre lokalanpassningar behöver kan dock behöva genomföras för att anpassa skolor till förändring av verksamheter framför allt kopplade till grundsärskolan.

För Marieområdet behövs dock ett långsiktigt vägval avseende årskurser på Mariehemsskolan som kan antingen innebär behov av utökning av lokaler eller flytt av elever till andra skolor.

Den stora förväntade elevökningen i norra delen av Umeå tätort väntas i Ersmark där ett stort antal bostäder väntas byggas vilket kommer att innebära betydligt fler elever och behov av fler skollokaler.

Befolkningsprognos 2023 över antal sexåringar

Diagrammen visar senaste befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnads­havarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan. Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/skolstruktur-ersboda