Östra stadsdelarna av Umeå samt Haga och Berghem

För- och grundskolenämndens beslut 17 december 2020

  • Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
  • Grundsärskolan årskurs 1–6 flyttas från Hagaskolan till Carlshöjdsskolan i samband med att Carlshöjdsskolans högstadium flyttar till den nya skolan på Carlslund.
  • Hagaskolan utökas till F–3, två paralleller och årskurs 4–6, fyra paralleller och fortsätter med fyra paralleller på högstadiet.
  • Ny skola på Tomtebostrand.
  • Sjöfruskolan byggs ut till en 4–6-skola med fem paralleller.
  • Att tillsätta en utredning med förslag på långsiktig lösning för idrottsundervisning för Östermalsskolan.

Elevutveckling utifrån prognoser

I dessa områden av Umeå kommun väntas enligt befolkningsprognoser antalet barn 6–12 år öka kraftigt med cirka 300 elever under prognosperioden. I detta geografiska område finns det oftast 3–4 närområdesskolor vilket innebär att man kapacitetsmässigt behöver säkerställa att elever får plats på någon av sina närområdesskolor men att det inte alltid blir den närmaste skolan eller en skola i den stadsdel där man bor.

I området Centrum Öst, Haga–Berghem inklusive Lilljansberget och Universitetsområdet ökar antalet barn för att stabiliseras på en högre nivå än i dag. I detta område finns inga lediga platser i förskoleklass.

I de östra stadsdelarna, Sofiehem, Ålidhem, Tomtebo, Carlshöjd, Innertavle tyder befolknings­prognosen på ett stabilt antal elever som börjar förskoleklass. Om man ser hela detta område som en helhet så tyder det på att antalet elev­platser totalt kommer att räcka till. Det innebär dock att ett antal elever precis som i dag inte får plats på den skola som vårdnadshavarna önskat, på den skola som är närmast hemmet eller en skola som ligger i stadsdelen. Det innebär dock att skola kan erbjudas inom närområdet, tre kilometer mellan skola och hemmet.

Befolkningsprognos 2023 över antal sexåringar

Diagrammen visar senaste befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnads­havarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan. Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/skolstruktur-ostra