Sävar, Täfteå, Sävarådalen

Inget beslut taget av för- och grundskolenämnden för dessa områden

Utredningens analys är att i dessa område finns inget behov av förändrat antal skollokaler.

Elevutveckling utifrån prognoser

En fördjupad översiktsplan håller på att arbetas fram för Sävarområdet. Planförslaget siktar mot år 2050 och upp till 4 000–6 000 nya boende i Sävar. Ett sådant stort tillskott av bostäder innebära troligen att Sävar skola inte räcker till i ett sådant långt framtidsperspektiv. Därför bedöms i planförslaget behov att bygga en till skola inom planområdet för att tillgodose det framtida behovet av skollokaler. Under perioden fram till 2031 väntas dock ingen elevökning för F–6 som påverkar nuvarande skolors möjligheter att ta emot de elever som väntas till skolan i Sävar.

I Sävarådalen väntas heller ingen förändring av antalet barn. I såväl Botsmarks skola som Bullmarks skola finns stor överkapacitet av elevplatser. De svårigheter som kan uppstå där är framför allt brist på behöriga legitimerade lärare. I Täfteå skola finns också en större överkapacitet av elevplatser vilket innebär att skolan kommer att klara väntad elevutveckling i detta område.

Befolkningsprognos 2023 över antal sexåringar

Diagrammen visar senaste befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnadshavarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan. Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/skolstruktur-savar