Västra stadsdelarna av Umeå samt Umeå västra landsbygd, Tavelsjöbygden

För- och grundskolenämndens beslut 17 december 2020

  • Backens skolas musikklasser blir kvar men med omorganisering av verksamheten.
  • Backens skola blir reserverad skola för elever i årskurs 4–6 från Brännlands skola. Genomförande sker med start höstterminen 2021.
  • Utredning tillsätts för att tillskapa förskola i Brännland och att skapa handlingsberedskap med mark i anslutning till skolan om tillväxt sker i framtiden.
  • Grisbackaskolan byggs ut till en F–6-skola med tre paralleller.
  • Hedlundaskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
  • Rödängsskolan byggs ut till en F–6-skola med en parallell.
  • Sörfors skola håller på att byggas ut till F-6-skola med en parallell.
  • Västangårds skola omstruktureras till F–9-skola med två paralleller i F–6.

Elevutveckling utifrån prognoser

I hela västra delen av Umeå tätort beräknas en sammanlagd ökad befolkning i åldrarna 6–12 år med cirka 200 barn under prognosperioden i och med ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Under prognosperioden väntas cirka 2 500 nya bostäder i området.

Förändringen i elevantal ser dock olika ut där Backen/Umedalen väntas få en elevminskning medan de områden som ligger närmare centrum får en kraftig elevökning. I hela västra delen av Umeå tätort finns i dag ett fåtal lediga platser i förskoleklass vilket innebär att det inte kommer att finnas lediga platser för inflyttade elever i F–3 såvida inte några elever flyttar ut.

För att kunna tillgodose skolplatser i en skola i närområdet för barn boende i västra delen av Umeå tätort samt delar av centrum behövs därför större tillskott av nya skollokaler. Redan höstterminen 2021 bedöms behov av skolplatser för en utökning av antalet förskoleklasser. Ur såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga skäl är det angeläget att den klassen öppnas på den skola där utbyggnad av kapaciteten sedan sker för hela F–6. Senare under prognosperioden behövs ytterligare elevplatser för att alla elever som ska börja förskoleklass får plats på en skola i elevens närområde. Om antalet sexåringar fortsätter att öka efter 2030 kan ytterligare skollokaler behöva tillföras.

I Umeå västra landsbygd väntas i de flesta områdena endast en mindre elevökning vilket ryms inom skolornas nuvarande elevkapacitet. Där behövs dock vägval göras avseende investeringar alternativt förändringar av årskurser samt risk för svårigheter att upprätthålla undervisningens kvalitet med behöriga legitimerade lärare. I södra delen av Tavelsjöbygden väntas en viss elevökning. Denna elevökning beräknas dock inrymmas i de två skolor som vårdnads­havare i detta område brukar önska som skola, Hissjö skola och Tavelsjö skola.

Den största utmaningen i detta område är Brännlands skola som i dag är en F–5-skola med undervisning i lokaler som har stort behov av investering för ombyggnationer om skolan ska ha undervisning i samma omfattning som för närvarande eller för att fungera som en F–6-skola.

Befolkningsprognos 2023 över antal sexåringar

Diagrammen visar senaste befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnads­havarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan. Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/skolstruktur-vastra