Fritids, fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Det erbjuds för barn i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den skolfria skoldagen och under lov. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan då föräldrar arbetar eller studerar. Barnet kan även ha rätt till plats på fritidshem, till exempel när förälder är föräldraledig med yngre barn (se nedan), arbetssökande (inskriven på arbetsförmedlingen), sjukskriven, pensionär. Avgiften för fritidshem debiteras enligt fastställd taxa.

I Umeå finns fritidshem för barn som har behov av omsorg före och efter skoldagen. Fritidshem är främst lokaliserad vid närliggande grundskola.

Ansök om fritidshemsplats

Du kan ansöka om plats på fritidshem när ditt barn fått en skolplacering. Har du behov av plats före höstterminens skolstart kan du ansöka om plats från det datum fritidshemmet öppnar efter sommarstängning.

Se läsårstider Öppnas i nytt fönster.

Tänk på att avsluta platsen när elev inte ska vistas på fritidshemmet längre, till exempel vid byte av skola eller flytt från kommunen. Uppsägningstiden är två månader.

I kommunens e-tjänst kan du

  • ansöka om fritidshemsplats och senare svara på platserbjudande
  • avsluta platsen
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den?

Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag uppsägningen kommit in. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Du kan säga upp platsen i kommunens e-tjänst här ovan. Saknar du e-legitimation använd webb­formuläret som skrivs ut, undertecknas och skickas till Pedagogiska placeringsenheten.

Vistelsetider

Alla fritidshem, oberoende av om det är en kommunal eller fristående verksamhet, har öppet från klockan 06.30 till 18.30.

Om du som vårdnadshavare har behov av utökade vistelsetider ska du meddela behov minst 14 dagar i förväg så att fritidshemmet kan planera sin bemanning. Kommunala fritidshem kan utöka öppettiderna från tidigast klockan 06.00 och till senast klockan 19.00 om samtliga vårdnadshavare arbetar.

För behov av omsorg på obekväm arbetstid under kvällar, nätter och helger, läs mer om Aftonstjärnans verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stängt vid planeringsdagar

Fritids har stängt tre heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Verksamheten ska meddela vilka dagar de har stängt senast två månader i förväg. Har du inte möjlighet att själv ordna tillsynen dessa dagar, ska behov om alternativ tillsyn meddelas rektor senast 14 dagar före stängningstillfället. Din avgift minskar inte på grund av planeringsdagar.

Anmäl behov av skolskjuts vid delvis vistelse i fritidshem

Elev som vistas på fritidshem både före och efter skoltid har inte rätt till skolskjuts. I de fall eleven delvis vistas på fritidshem måste en anmälan göras där det framgår vilka dagar eleven behöver skolskjuts. Anmälan behöver göras senast 10 dagar innan önskat startdatum, eller 1 juni inför höstterminens start.

Mer om skolskjuts och anmälan

Fritidshemsplats på deltid för barn till föräldralediga

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till cirka två timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch, förutom lovdagar, studiedagar och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa. Schema för fritidstiden beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Från 12 års ålder till och med avslutade gymnasiestudier kan du som har omfattande funktionsnedsättning få korttids­tillsyn före och efter skoldagen. Du kan också få korttidstillsyn under skolloven när dina föräldrar arbetar eller studerar.

Omsorg på kvällar, nätter och helger för barn 1–13 år

Barn 1–13 år som har behov av omsorg under kvällar, nätter och helger kan få plats på Aftonstjärnan som ligger på Berghem, Skidspåret 6, i Umeå. Denna omsorg är till för barn vars föräldrar arbetar på obekväm tid.

Läs mer om Aftonstjärnans verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/fritidshem