Frågor och svar Brännlands skola och Backens musikklasser

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

I förslaget föreslås att avsluta intagning till musikklass på Backens skola för att på det sättet skapa lediga skollokaler så att mellanstadieelever från Brännland kan få sin undervisning på Backens skola.

Utredningen har haft som utgångspunkter att i första hand prioritera och föreslå investeringar i områden där nya skollokaler behövs utifrån ett växande antal elever. Genom att flytta elever i årskurs 46 från Brännlands skola till Backens skola behövs ingen investering av nybyggnation i Brännland. Om Brännlands skola långsiktigt ska vara en F6-skola behövs investeringar för om- och nybyggnationer på skolan. I utredningen så är det en alternativ lösning till en beräknad kostnad på 80 miljoner kronor.

Investeringskostnad för Brännlands skola är utifrån utredningens alternativa lösning att bygga ut för att lösa behovet av elevplatser. För andra skolor, exempelvis Hedlunda­skolan och Rödängsskolan, finns inga andra alternativ än att investera i nya lokaler för att lösa behovet av elevplatser.

Förslaget innebär inte att Umeå musikklasser försvinner. Förslaget innebär att intag med färdighetsprov avslutas på Backens skola för elever till årskurs 4 för att skapa skollokaler för mellanstadieelever från Brännlands skola. Grubbeskolans musikklasser för elever i årskurs 7–9 påverkas inte av förslaget och finns kvar som med intagning via färdighetsprov.

Backens skola kan fortsätta ha en musikprofil för alla elever på skolan. Förslaget innebär endast att intagning till musikklass genom färdighetsprov avslutas.

Backenskolan kan själv avgöra om de vill vara en skola med musikprofil. De kan använda de möjligheter som timplanen erbjuder i form av förstärkt musikundervisning via tid i skolans val och elevens val.

Det brukar vara cirka 20 elever från Backens skolas musikklass som börjar i Grubbe musikklass. Midgårsskolans estetprogram med inriktning musik är det för närvarande 4–7 elever av cirka 60 elever per årskurs som kommer från Grubbe musikklass.

Grubbeskolans musikklasser årskurs 7–9 är en attraktiv utbildning att söka för elever som är musikintresserade. Förslaget om att avsluta intagning via färdighetsprov till musikklass avser endast Backens skola årskurs 4–6.

Majoriteten av de elever som har börjat i Grubbeskolans musikklasser har kommit från Backens skola. Det finns en risk att antalet elever som söker till Grubbeskolans musikklasser minskar. Det beror delvis på hur Backens skola fortsättningsvis kommer att utforma sin undervisning avseende musik genom elevens val och skolans val samt intresse för att söka musikklasser på Grubbeskolan för elever från andra grundskolors årskurs 6.

Det är eventuellt en möjlig lösning men förutsätter i så fall att Grubbeskolan fortsättningsvis kan ha en elevkapacitet för den väntade elevökningen i årskurs 7–9 i enlighet med den skolstrukturutredning som genomfördes och beslutades 2018. Skolgårdsåtgärder för årskurs 4–6 måste då utredas.

Backens skola har i dag en klass per årskurs i F3. I årskurs 46 tillkommer en klass per årskurs i och med att intagning till musikklasser då sker via färdighetsprov. Om intagning till musikklass avslutas så kommer mellanstadieeleverna från Brännland skola att rymmas eftersom då det inte tillkommer nya musikklasser.

Nej. Förslaget innebär att Backens skola kommer att lika många klasser som för närvarande. Det innebär fyra klasser F–3 och sex klasser årskurs 4–6. 

Befolkningsprognosen visar på att antalet barn 6–12 år i området Backen–Umedalen inte ökar under de närmaste tio åren. Det finns därför inte något behov att öka antalet klasser i F–3.

Nuvarande lokaler innebär att det endast var fjärde år ryms två klasser i förskoleklass och lågstadiet på Backens skola.

Det är rektor som enligt skollagen ansvarar och beslutar om skolans organisation avseende klasser och grupper.

Att byta skola efter bland annat årskurs tre förekommer på andra ställen i kommunen och det finns former för att hantera övergång mellan skolor.

Elever i årskurs 4–6 som behöver fritidshem före eller efter skolans slut erbjuds detta på Backens skola. Skolskjuts erbjuds enligt skolskjutsförordningen på tider som följer skoldagens start och avslut.  Den tid som elever vistas fritidshem beror på vårdnadshavares arbetstider och vilka tider man lämnar och hämtar sina barn. 

Barn i årskurs 4–6 som har behov av plats på fritishem kommer att erbjudas detta på Backens skola. Elever har inte skolskjuts från fritidshemmet.

Utredningen har inte lämnat svar på denna fråga. Kompletteringar behöver därför göras inför beslut.

Vårdnadshavare har rätt att önska skola och att byta skola om det finns plats i den sökta skolan. Det är inte möjligt att förutse vilka önskemål olika vårdnadshavare kommer att ha.

Förslaget innebär att eleverna får Backens skola som reserverad skola och garanteras plats där. Om vårdnadshavare vill byta till annan skola till årskurs 4 så ansöker man om detta och får plats om det finns lediga elevplatser på den skola man sökt till.

Lokalerna för Västangård skola ägs inte av kommunen. Om mellanstadiet från Brännland skulle gå på Västangård skola behöver kommunen hyra fler lokaler än i dag. Grisbackaskolan föreslås byggas ut i slutet av prognosperioden men då för att kunna ta emot det ökade antalet elever som väntas bo i närområdet.

Utredningen har haft som syfte att lämna förslag på åtgärder för att kunna ta emot ett ökat antal elever i Umeå kommun de kommande tio åren samt lämnat förslag på investeringar för att klara detta. Frågan om vilken skola elever från Överboda skola ska få sin undervisning i påverkar inte beslut om framtida investeringar. I utredningen framgår ändå att en sådan förändring kan bli aktuell utifrån en kvalitetsaspekt och möjligheter till undervisning av behöriga lärare.

Antalet elever i Tavelsjö med omland väntas enligt befolkningsprognosen att öka under de kommande 10 åren. Om man skulle slå ihop Tavelsjö och Rödåsels i elever så blir antalet elever för stort för att inrymmas i en klass per årskurs på Tavelsjö skola.

Nej, förslaget innebär inte att göra plats för två parallella årskurser för F–3 i Brännland. Befolkningsprognosen för Brännland med omland visar på ett långsiktigt behov av 1 klass/årskurs.

Underhåll och anpassningar av lokaler hanteras i kommande budgetprocesser.

Alla elever i Sörfors skola och Brännlands skola årskurs 4–6 ryms inte i Brännlands skola utan investeringar i nya lokaler.

Det tillfälliga bygglovet för de tillfälliga förhyrda paviljongerna går ut 2021-08-31. Om beslut om att verksamheten i Brännland skola ska fortsätta som i dag så behövs ett beslut om nytt tillfälligt bygglov samt fortsatt förhyrning av dessa paviljonger. Den bortre tidpunkten för tillfälliga bygglov hanteras och beslutas av Byggnadsnämnden i Umeå kommun.

Bedömningen av behovet av investeringsmedel till en utbyggd skola i Brännland bygger på erfarenhet från projektet i Sörfors.

Vi ser att Brännlands skola har behov av anpassningar och underhåll oavsett vad framtiden för skolan blir. Det kommer att hanteras i senare budgetprocess.

80 miljoner kronor är en uppskattning och inte en kalkyl som bygger på kostnaden för om- och nybyggnationen av Sörfors skola samt de större markåtgärder som behövs för att rymma såväl lokaler som utemiljö/skolgård.

Summan 80 miljoner kronor är en uppskattning som bygger på kostnaden för om- och nybyggnationen av Sörfors skola samt de större markåtgärder som behövs för att rymma såväl lokaler som utemiljö/skolgård.

Till att börja med så kan paviljongen med klassrum tas bort.

Det är svårt att förutsäga vilken konsekvens som en förändring till en F–3-skola kommer att ha på skolans attraktivitet som arbetsplats. För att skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande behövs ett nära pedagogiskt samarbete med pedagoger på annan eller andra skolor likt det samarbete som finns på andra mindre skolor. Förslagsvis kan ett sådant samarbete ske med pedagogerna på Backens skola dit Brännlands elever föreslås få undervisning i årskurs 4–6. 

En politisk princip i utredningen har varit att de yngsta eleverna ska ha en skola nära hemmet. Om man skulle ha byggt en F–6-skola med två paralleller i Sörfors så skulle F–3 avvecklas i Brännland samt att eleverna i F–3 skulle behöva skolskjuts till Sörfors.

Utredningen har utgått från skolplacering utifrån hur vårdnadshavare önskat skola tidigare år. Det är inte möjligt att förutse vårdnadshavarnas framtida önskemål. Om man önskar en skola och det finns plats så får barnet placering på den skolan.

Umeå kommuns befolkningsprognos innehåller prognoser utifrån beslutade detaljplaner samt nybyggnationer.

Åsiktsinhämtande från allmänheten avslutades 15 oktober. Några uppföljande möten med elever sker efter 15 oktober. I november fortsätter arbetet med risk- och konsekvensanalyser av alla förslag i utredningen och utifrån åsikter och perspektiv som kommit in och som har bäring på utredningens huvuduppdrag. Nämndens uppdrag till förvaltningen är att ge förslag på hur vi kan åstadkomma fler elevplatser och skapa en hållbar skolstruktur som ger elever tillgång till utbildning med behöriga lärare och tillgänglig elevhälsa. Under november revideras utredningen och handlingar sammanställs till för- och grundskolenämnden inför beslut i december.

Det stämmer inte. Det finns inga beslut om vare sig musikklasserna eller Brännlands skola. Enligt tidsplanen planeras beslut i för- och grundskolenämnden i december 2020.

Utifrån gällande restriktioner så har alla möten om skolstrukturutredningen varit digitala via webbsändning med möjligheter att skicka in frågor och synpunkter. Frågor besvaras löpande i den FAQ som finna på webbplatsen för skolstruktur.  Webbsändningen spelades in så att samma information fanns tillgänglig för de som ville ta del av den. Alla synpunkter blir lästa av utredningsgruppen.

En risk och konsekvensanalys kommer att göras utifrån de synpunkter och åsikter som kommit in både genom detta forum och via möten med personal och elevråd.

Sidan publicerades