Frågor och svar Obbola skola, Storsjöskolan, Skärsgårdsskolan

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

Svar om stödfunktioner:

Kompetensförsörjning av behöriga lärare är avgörande för att vi ska lyckas med skolans kärnuppdrag; fortsatta goda skolresultat hos barn och elever genom skolväsendets olika stadier samt grundläggande förutsättningar för det livslånga lärandet och förankring av demokratiska värden. De resurser som fördelas ut till skolorna består av elevpeng, strukturtillägg för socioekonomiska bakgrundsfaktorer i förekommande fall för små skolor i glesbygd. Elevpengen beräknas utifrån antalet elever på skolan vid specifikt mätdatum samt ett index som beräknas utifrån elevernas socioekonomiska bakgrundsfaktorer i enlighet med SCB:s så kallade riksmodell. Det styr hur mycket resurser en skola får för att kunna organisera för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, administration och så vidare.

Den resursfördelningsmodell som Umeå kommun använder sig av syftar till att fördela resurser till förskoleklass, grundskola och fritidshem på ett sådant sätt att det ger en ökad likvärdighet avseende elevernas möjlighet till att nå kunskapsmålen oavsett strukturella skillnader som elevernas socioekonomiska bakgrund.

Svar om lokaler:

Vår bedömning är att skolrestaurangerna på Skärgårds- och Storsjöskolan har tillräcklig kapacitet redan i dag och kommer att ha det fortsättningsvis. På Skärgårdsskolan finns nu en ny idrottshall med duschutrymmen enligt kommunens riktlinjer för avskildhet. Utemiljön på Skärgårdsskolan är i stort sett färdigställd efter byggprojektet och behov av förbättringar som bedöms nödvändiga ska vi återkomma till.

Vi har bedömt det som en bättre lösning att bygga ut i stället för att bygga på.

Sidan publicerades