Frågor och svar om grundsärskola och Carlshöjdsskolan

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

Ja, beslutet om att bygga en ny högstadieskola i området mellan Tomtebo och Carlshem (Carlslund) fattades av för- och grundskolenämnden i november 2018. Beslutet föregicks av en utredning om framtida skolstruktur för högstadieskolorna i Umeå tätort.

Mer information om den utredningen finns här.

Beslutet innebar att högstadieeleverna från Carlshöjdsskolan och Sjöfruskolan samt grundsärskolans högstadieelever, från och med att Carlslundskolan är färdigställd, får sin undervisning där. Den nya Carlslundsskolan planerades vid beslutet stå klar inför höstterminen 2023 men det kan blir fördröjningar på grund av möjliga överklaganden i detaljplaneprocessen.

Flytten kommer att ske på ett sätt som möjliggör anpassningar av lokalerna på Carlshöjdsskolan.

Lokalanpassningar kommer att göras efter att högstadiet på Carlshöjdsskolan har flyttat till nya Carlslundsskolan om det blir aktuellt för att fler barn från grundsärskolan får sin utbildning på Carlshöjdsskolan.

Sidan publicerades