Frågor och svar om Sörmjöle skola

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

Huvudförslaget är, men det framgår tyvärr inte tydligt i utredningstexten, att eleverna får sin undervisning i Hörnefors från årskurs 4. Det innebär att Sörmjöle skola långsiktigt föreslås bli en skola med en klass per årskurs, förskoleklass, samt årskurs 1–3, vilket innebär 4 klasser i ett sammanhängande lågstadium med fritidshem.

Förslaget i utredningen har utifrån antalet skollokaler och skolgård i Sörmjöle skola prioriterat att de yngsta barnen i förskoleklass till årskurs 3 ska få plats på skolan om antalet elever ökar. För de barn i årskurs 4 till årskurs 6 som har behov av fritidshemsplats föreslås detta att erbjudas i Sörmjöle skola för att vårdnadshavare inte ska behöva "hämta barn åt fel håll".

Umeå kommun har inte lagt ned någon byskola på många år. Utredningen föreslår heller ingen nedläggning av någon skola. Förslaget i Sörmjöle innebär att de skollokaler som finns tillgängliga prioriteras för de yngsta eleverna upp till årskurs 3.

Förslaget i utredningen innebär att förändringen i så fall sker de år som antalet elever i förskoleklass och årskurs 13 blir så högt att det behövs fler klassrum för att inrymma dessa elever. Förslaget innebär att säkerställa att det finns plats på Sörmjöle skola för de nya barn som väntas att börja i förskoleklass under kommande tioårsperiod. 

Eleverna i årskurs 46 Sörmjöle skola åker idag 12 dagar per vecka till Hörnefors centralskola för undervisning. Bussresan från Sörmjöle till Hörnefors tar cirkaa 20 minuter. Möjligheten att fortfarande cykla till och från hemmet till busshållplats vid Sörmjöle skola kvarstår både om eleven har plats i fritidshemmet på Sörmjöle skola eller inte.

Utredningen ska föreslå en hållbar skolstruktur ur både pedagogiska och ekonomiska perspektiv och där utbyggnad ska ske där behoven är som störst nu och i framtiden. Nuvarande tomt tillåter inte utbyggnation och kommunen har inte en annan mark.

Det finns långsiktigt lokaler i Hörnefors centralskola att ta emot fler elever. Där finns det också de pedagogiska resurser som krävs för att eleverna ska kunna tillgodose sig sin utbildning och få undervisning i bland annat idrott, simning, moderna språk, hemkunskap och slöjd.

Utredningens bedömning är att skoltomten saknar förutsättningar för att bygga ut till en kapacitet för en F-6-skola med skolgård som motsvarar Boverkets rekommendationer avseende yta.

Umeå kommun har inte lagt ned någon byskola på många år. Utredningen föreslår heller ingen nedläggning av någon skola. Förslaget i Sörmjöle innebär att de skollokaler som finns tillgängliga prioriteras för de yngsta eleverna upp till årskurs 3.

Det är cirka 9 kilometer mellan Sörmjöle och Hörnefors centralskola.

Enligt befolkningsprognosen fram till 2031 ser vi ingen sådan utveckling.

Med nuvarande detaljplan och placering av skolbyggnader så är bedömningen att det inte är möjligt att bygga ut skolan med lokaler för ytterligare 3 klasser och samtidigt ha en skolgård som har en yta som motsvarar Boverkets rekommendationer per elev.

Skolgårdens storlek medger inte att Sörmjöle skola byggs ut till en skola med en parallell F–6 med kapacitet för 175 elever.

Det finns inte lokaler i Bygdegården som motsvarar den ytterligare kapacitet som behövs för att skapa en F-6-skola med en klass i varje årskurs. För årskurs 46 behövs ytor för tre klassrum samt grupprum. Dessutom utökade ytor för skolgård samt skolrestaurang.

Utredningen har utgått från nuvarande skolfastighet med den ingående tomten. Vi har då sett att behovet av utbildning för elever i årskurs 46 i Sörmjöle gått att lösa genom undervisning i Hörnefors Centralskola där det finns såväl lokalmässiga som pedagogiska förutsättningar att genomföra detta. 

Sidan publicerades