Frågor och svar om Stöcke med omland

Här samlar vi frågor och svar knutna till specifika skolor.

Vårdnadshavare har rätt att söka skola. Om det är fler sökande elever till en skola än det finns plats på en skola sker skolplacering utifrån de regler som finns i skollagen och Umeå kommuns regler om urval och juridiska prejudikat.

Läs mer om hur skolplacering går till

Det är enligt skollagen vårdnadshavares önskemål av skola som gäller såvida det inte är fullt i skolan. Det går alltså inte för en kommun att bestämma att elever från Östteg ska bussas till Stöcke. Om Östteg skola skulle vara full så gäller vårdnadshavares andra- och tredjehandsönskemål. Samma regler gäller för boende utanför Stöcke. Om vårdnadshavare önskat Stöcke skola och det finns plats på skolan så erbjuds barnet plats. Om det är fler sökande än det finns plats görs ett urval via relativ närhet. Om man då inte fått plats enligt förstahandsönskemålet så placeras eleven efter andra- eller tredjehandsönskemålet.

Utredningens förslag innebär att om det finns fler sökande till Stöcke skola än det finns platser så kan barn som bor utanför Stöcke by, och redan åker skolskjuts eller där vårdnadshavare har valt att skjutsa barnet själv till skolan, åka till Östteg skola i stället för till Stöcke skola.

Det är vanligt att barn i Umeå kommun som bor utanför tätorter åker skolbuss eller skolbil till skolan.

Det är aldrig möjligt att garantera plats på en skola i förväg oavsett om det är i en skola utanför Umeå tätort eller en skola i någon stadsdel i Umeå.

Utgångpunkten för utredningen, och utredningens förslag, är att alla barn som bor med en skola inom 3 km från barnets folkbokföringsadress ska få plats i en skola inom detta närområde. För de flesta i Stöcke respektive Stöcksjö finns endast en skola inom 3 kilometer. Det är anledningen till att utredningens förslag ska prioritera platser för barn som bor inom 3 kilometer från skolan och att barn som åker skolskjuts kan få skolskjuts till en annan skola än den närmaste om det inte finns plats.

Enligt befolkningsprognosen för såväl Stöcke som Stöcksjö så kommer alla barn som börjar förskoleklass i dessa områden inom 3 kilometer från skolan (mätt via Nationella vägdatabasen-farbar väg – inte fågelvägen) att få plats på skolan. Där det kan inträffa att man inte får plats på skolan är för de barn som bor utanför 3 km från någon av skolorna. De elever som redan går på en skola berörs inte av förslaget.

För en familj som flyttar in till Stöcke eller Stöcksjö kan det dock inträffa att det är fullt i den skola som önskas i den årskurs som barnet går i.

Skollagens närhetsprincip 9 kap 15§ innebär att en kommun inte kan placera barn i en skola utifrån vilken förskola barnet gått i. Det är barnets folkbokföringsadress som är utgångspunkten vid skolplacering när det är fler sökande till en skola än det finns elevplatser.

Det finns skoljuridiska problem för kommunala skolor att ha syskonförtur därför att det riskerar att andra barn som bor nära en skola inte får plats på skolan om ett barn med syskonförtur som bor längre från skola fått platsen. Det pågår en statlig utredning för att eventuellt göra ändringar i skollagen avseende syskonförtur.

Den alternativa lösning som utredningen presenterat är en nybyggnation av skola i Stöcke motsvarande en klass/årskurs i förskoleklass till årskurs 6.

Kommunen kan inte välja att bussa barn till en särskild skola. Vårdnadshavare har rätt att önska skola. Om man inte får sitt förstahandsönskemål så får man sitt andra- eller tredjehandsönskemål om det finns plats där. De senaste F-6-skolor som byggts ut i Umeå kommun är i Stöcke, Flurkmark, Holmsund och Östteg. För närvarande sker ny- och ombyggnationer i Sörfors och Bullmark.

Under de senaste åren så är det enstaka elever vars vårdnadshavare önskat Stöcke skola i första hand som inte fått en skolplacering där när sökperioden avslutats.

Utredningens förslag påverkar endast barn som ska börja förskoleklass. Elever som fått plats på en skola har rätt att gå kvar på skolan.

Enligt skollagen så är inte det möjligt. Finns det tillräckligt med elevplatser så ska skolplacering ske på dessa om det finns så många sökande.

Det är inte möjligt enligt skollagens närhetsprincip att barn som går på en förskola får förtur till platser på en skola före andra barn. Skolplacering sker enligt vårdnadshavares önskemål. Om det är fler sökande än det finns platser på skolan sker urval genom relativ närhet.

Denna siffra kommer att korrigeras i den slutgiltiga versionen som utgör underlag till beslut. Utredningens underlag omfattar de nyckelkodsområden som utgörs av Stöcke med omland, Degernäs med omland samt Ström och Stöcksjö. I Degernäs omland finns också områden längs Umeälven där de flesta vårdnadshavare önskat skolplacering på Östteg skola. Om man undantar detta område så är det ca 90% av vårdnadshavarna i ovanstående områden som önskar Stöcke skola. I det slutgiltiga underlaget kommer alltså andelen vårdnadshavare i området som väljer annan skola korrigeras till 10 procent. Detta finns aven beskrivet i ett diagram för att visa på prognos för antalet 6-åringar i området exkl boende vid Umeälven.

Se uppdaterade diagram på denna sida.

Enligt befolkningsprognosen finns inte elevunderlag för att bygga en ny F–6-skola med en klass per årskurs. Om samtliga vårdnadshavare i såväl Stöcke som i omlandet skulle önska Stöcke skola i första hand kan det enligt nuvarande prognoser bli aktuellt att lyfta frågan på nytt när man närmar sig 2030.

Förslaget innebär att elever som bor inom närområdet prioriteras att få plats på skolan. De elever som åker skolskjuts kan få plats på skolan om det finns platser lediga. Det gör att en del elever kan få plats i den skola vårdnadshavare önskat i första hand, andra kanske får plats på skola utifrån andrahands eller tredjehandsönskemålet.

I och med att Engelska skolan aviserat att de tänker starta utbildning från förskoleklass bedömer vi utifrån tidigare erfarenheter att det finns vårdnadshavare med barn på Östteg som kommer att välja denna skola. Det innebär att skolan i så fall inte blir full förrän i slutet av prognosperioden då en skola på Norra Ön bedöms vara klar.

Eftersom det är vårdnadshavares önskemål av skola som avgör om det blir fler sökande än det finns plats på skolan så är det inte möjligt att förutse hur det kommer att se ut kommande år.

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mäts mellan folkbokföringsadressen och skolfastighetens mittpunkt. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Avstånd mäts på samma sätt för samtliga elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Utgångspunkten för att få skolskjuts till och från skolan är om att eleven bor utanför skolans närområde (i förskoleklass 3 kilometer). Om barnet har rätt till skolskjuts och efter ert önskemål får skolplacering I Stöcke skola eller Östteg skola har ni rätt att använda det busskort som barnet får för skolskjuts.

Utredningen utgår från den senaste befolkningsprognosen 2020–2031 men med data avseende faktiskt elevantal per skola även för året 2019.

Befolkningsprognosen utgår från prognoser för framtida byggande. Planerade nybyggnationer i dessa områden är medräknade i prognosen.

Befolkningsprognos_2020-2031.pdf

Utredningens uppdrag har varit att ge förslag på hur Umeå kommun kan säkerställa att alla elever får plats i en skola samt var nödvändiga investeringar behöver göras där andra lösningar inte är möjliga. Utredningen visar också på alternativa lösningar som innebär en högre grad av investeringar. Om elevantalet ökar enligt befolkningsprognosen kan det bli aktuellt att överväga behov av fler skollokaler närmare eller efter år 2030.

Utredningen utgår från Umeå kommuns befolkningsprognos:

Befolkningsprognos_2020-2031.pdf

Befolkningsprognosen görs av Umeå kommuns avdelning för övergripande planering och tar hänsyn till demografiska förändringar, in och utflyttning, antaganden om kommande nybyggnationer samt andra faktorer som påverkar en framtida befolkningsutveckling.

Befolkningsprognosen uppdateras första kvartalet varje år.

Det stämmer att tidigare befolkningsprognoser för Umeå södra landsbygd har underskattat antal boende i området. Generellt har tillväxten också varit högre för Umeå som helhet än vad man trodde i prognosen från 2016. Befolkningsprognosen uppdateras varje år efter nya trender i byggande och faktisk befolkningsförändring. Utredningen har att utgå från den officiella befolkningsprognos som finns för Umeå kommun. Om antal barn i nya prognoser ökar mer än det som nu framgår i befolkningsprognosen behöver det hanteras i kommande planeringar. Befolkningsutvecklingen följs årligen för att kunna göra revideringar av långsiktigt behov.

Beräkningen av behov av skollokaler samt behov av investeringar i fler lokaler bygger befolkningsprognosen som visar på antal barn boende på olika geografiska områden. Prognosen bygger inte på en prognos av vårdnadshavarnas förstahandsönskemål.

Internationella Engelska skolan (IES) har aviserat att de tänker bli en F-9-skola med utbildning från förskoleklass till årskurs 9. Med erfarenhet av antalet vårdnadshavare boende på Teg som valt IES för sina barn i årskurs 3 och 4 så är det troligt att ett antal kommer att välja IES från förskoleklass när IES börjar med detta. Om kommunen bara skulle bygga efter antalet barn i olika områden och inte ta hänsyn till att fristående skolor har ca 1000 elever i grundskolan skulle det innebära att ett stort antal skollokaler skulle stå tomma.

För och grundskolenämndens ledamöter kommer att få tillgång till samtliga åsikter och frågor i oredigerat format. Denna webbsida, med frågor och svar, har syftet att besvara inkommande frågor. Det innebär att där vi fått flera frågor som är lika sammanför vi dessa till en fråga med ett svar.

Utredningens uppdrag har varit att ge förslag på hur Umeå kommun kan säkerställa att alla elever får plats i en skola samt var nödvändiga investeringar behöver göras där andra lösningar inte är möjliga. Utredningen visar också på alternativa lösningar som innebär en högre grad av investeringar. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om framtida investeringar utifrån kommunens långsiktiga hållbara mål.

I Umeå tätort finns det flera skolor som inte kunnat ta emot barn enligt vårdnadshavares förstahandsönskemål. Barnet får då placering på en annan skola enligt vårdnadshavarnas andra- eller tredjehandsönskemål. Det har inträffat att barn inte fått plats på någon skola av vårdnadshavarnas önskemål. Barnet får då en skolplacering på någon annan skola. Utbyggnad av skolor i Umeå tätort sker inte utifrån söktryck. Förslag på utbyggnad av skola i Umeå tätort sker i områden då det långsiktigt inte finns plats för elever inom ett större område än en specifik stadsdel. 

Det är först i slutet av prognosperioden som det, enligt befolkningsprognosen, blir så pass många barn i F-3 att det ekonomiskt och resursmässigt skulle motivera att ha två klasser per årskurs. Före det blir klasserna så små så att resurstilldelningen till skolan via elevpengen skulle riskera att minska kvaliteten av undervisningen utifrån att det blir begränsade resurser för lärare och speciallärare. 

Utifrån gällande restriktioner så har alla möten om skolstrukturutredningen varit digitala via webbsändning med möjligheter att skicka in frågor och synpunkter. Frågor besvaras löpande på webbplatsen för skolstruktur. Alla synpunkter läses igenom av utredningsgruppen. Vi fick information om att det varit tekniska problem med inbjudan och att vårdnadshavare inte fått inbjudan i tid före mötet. Vi valde ändå att genomföra mötet för de som deltog. Webbsändningen spelades in så att samma information fanns tillgänglig för de som ville ta del av den.

Kö till förskola följer samma årscykel som i förskolor hela kommunen. Det har inte funnits någon kö tidigare i höst. Nu finns det kö. Antalet barn i kö och när behovet av plats behövs är ständigt föränderligt.

Nuvarande skoltomt och skolgård medger inte ett utökat antal elever på skolan.

Nej, den är inte bättre.

Antalet elever som ökar på Östtegs skola utifrån utredningens förslag är troligen marginell. Utredningen visar att några elever kanske inte får plats på Stöcke skola utifrån vårdnadshavares förstanahandsönskemål. Vårdnadshavare kan önska Stöcksjö skola eller annan skola i andra och tredje hand om de föredrar den skola före Östtegs skola.

Avståndet mellan hemmets och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt systemstöd. För att mäta avstånd mellan hemmet och skolan använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Avstånd mäts på samma sätt för samtliga elever vilket säkerställer att alla behandlas lika. Avståndet, den kortaste farbara vägen, mäts mellan folkbokföringsadressen och skolfastighetens mittpunkt.

Det avser vägar för personbilstrafik samt gång och cykelvägar som är farbara under hela året (ej stigar).

Det kan behöva göras uppdateringar av prognosen för Stöcke skolas närområde utifrån områden där det framkommit osäkerhet avseende avstånd utifrån farbara vägar.

Utredningens förslag prioriterar plats för elever som bor inom skolans närområde (3 kilometer) som har möjligheter att gå eller cykla till skolan.

Skolplaceringen är oförutsägbar eftersom det beror på att skollagen i Sverige bygger på kommunen ska placera barn på skolor efter vårdnadshavares önskemål. Det finns alltid ett begränsat antal platser på en skola. Då det inte är möjligt att förutsäga hur många vårdnadshavare som önska plats på skola och var de bor så går det heller inte att förutsäga var geografiska gränser går mellan de som får plats på skolan enligt förstahands­önskemålet och de som får plats på skola via andrahandsönskemål.

Vi arbetar för att det ska bli möjligt för vårdnadshavare att själva kunna få fram aktuella uppgifter om de avstånd i Nationella vägdatabasen inkl kommunens digitala vägnät som ligger till grund för avståndsmätning vid urval via relativ närhet. Detta ger dock inga förhandsbesked om skolplacering eftersom urvalet beror på boendeadresser för alla barn vars vårdnadshavare önskat skolan.

Den alternativa lösning som finns i utredningen innebär att en ny skola byggs i Stöcke på annan tomt så att den totala elevkapaciteten blir två klasser per årskurs. Synpunkter och förslag på nya alternativa lösningar togs emot i detta forum till och med 15 okt. 

Utredningens förslag utgår från möjligheter och behov utifrån ett övergripande kommunperspektiv. Utredningen innehåller också alternativa lösningar med möjligheter till politiska prioriteringar avseende investeringar.

Nej. Det finns ingen fastslagen siffra för detta.  Möjligheten att starta fler klasser beror på antalet barn, möjligheter till personalplanering utifrån skolans elevpeng samt tillgång till skollokaler.

Sidan publicerades