Hur skolplacering går till

Skolplaceringen till kommunal skola utgår från att alla elever så långt som det är möjligt ska få en skolplacering på en skola som ni vårdnadshavare önskat eller på en skola i närområdet.

Elever som inte har en skola i närområdet har en garanterad plats på reserverad skola dit skolskjuts anordnas. Beslut om vilka reserverade skolor som är aktuella kommande läsår är inte klar.

Vad innebär en skola i närområdet?

  • För elev i förskoleklass och i årskurs 1–3 innebär det alla skolor som finns inom 3 kilometer från barnets hem (folkbokföringsadress).
  • För elev i årskurs 4–9 innebär det alla skolor som finns inom 4 kilometer från barnets hem (folkbokförings­adress).

Urval vid fler sökande än det finns platser på skolan

Urvalet görs enligt två kriterier som beslutats av För- och grundskolenämnden. Dessa är relativ närhet och förtur till placering på skola av synnerliga skäl, se nedan.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata med eller utan trottoar.

Bilden visar ett exempel för två skolelever och deras avstånd till samma önskade skola. Den elev som får plats på önskade skolan är den som har längre till sitt andrahandsval av skola.

Exempel: Albin har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin näst närmaste skola. Elin har 500 meter till skolan hon önskat och 550 meter till sin näst närmaste skola. Det blir Albin som får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Avståndsmätning mellan skola och hem

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mellan barnets folkbokföringsadress och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt system. För att mäta relativt avstånd använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Detta görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avståndsmätning mellan hemmet och skolan.

Antagningsprinciper till fristående skolor

Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för deras antagningssystem och om det är fler sökande än platser.

Kortfilm med svensk text.

With English subtitles.

Sidan publicerades