Södra stadsdelarna av Umeå samt Umeå södra landsbygd

För- och grundskolenämndens beslut 17 december 2020

  • Ny skola byggs på Norra Ön.
  • Att beslut om skolstruktur och regler för skolplacering för elever i Stöcke med omland skjuts upp till hösten 2021. Att uppdra till förvaltningen att före november 2021 lämna förslag på skolstruktur efter framtagande av prognos avseende antal barn i området för perioden 2030–2050. Att denna prognos får sedan ligga till grund för ställnings­tagande om skollokaler i Stöcke samt hur nämnden ska hantera skolplacering av elever i Stöcke med omnejd som inte förväntas få plats på skolan från och med läsåret 2022–2023.

Elevutveckling utifrån prognoser

I södra delen av Umeå kommun väntas enligt befolkningsprognoser antalet barn 6–12 år öka kraftigt med cirka 230 elever under prognosperioden. De huvudsakligt största nybyggnationerna planeras på området som i dag utgörs av gamla E4:an med intilliggande kommersiella lokaler samt Norra Ön. I området runt gamla E4:an planeras cirka 1 300 bostäder att uppföras under prognosperioden. På Norra Ön planeras cirka 2 500 bostäder varav mindre än hälften väntas vara inflyttade vid prognosperiodens slut.

I dag avgränsas västra och östra delarna av Teg av den gamla E4:an. I och med de stora nybyggnationer som planeras där så kommer denna i dag synliga avgränsning att försvinna och Teg blir ett mer sammanhängande område. Det innebär att elever boende på Teg kommer att på ett mer naturligt sätt ha flera skolor i sitt närområde.

Sammantaget för hela Tegsområdet väntas en kraftig ökning av antalet 6–12-åringar.

I Tegsområdet finns i dag två kommunala skolor, Böleängsskolan (F–6) och Östtegs skola (F–6) samt en friskola, Inter­nationella Engelska skolan IES (årskurs 3–9). Det finns i dag lediga elevplatser i både F–3 och årskurs 4–6 som beräknas kunna ta emot nyinflyttade elever i dessa årskurser.

I Umeå södra landsbygd väntas fortsatt nybyggande vilket innebär en väntad ökning av antalet barn framför allt i området i och runt Stöcke men även området runt Kasamark. Elevökningen i och runt Kasamark är dock inte så stor att det motsvarar behov av utökat antal klasser och paralleller på Kasamark skola.

Elevökningen i Stöcke med omland innebär, beroende på vårdnadshavares önskemål av skola, att barn boende i Stöckes omland som nu har Stöcke skola som reserverad skola inte får plats på Stöcke skola. Det innebär att ett antal barn boende söder om Stöcke närområde från och med läsåret 2022–2023 kan få åka skolbuss förbi Stöcke skola till annan skola.

Prognos över antal elever i förskoleklass

Diagrammen visar befolkningsprognos över antalet sexåringar som bor i skolans närhet samt skolans nuvarande kapacitet att ta emot barnen. Diagrammen visar också en linje över antal elever som fått plats på skola utifrån vårdnads­havarens önskemål, i diagrammen kallat "skolprognos".

Varför visa enbart förskoleklass?

Antalet klasser i förskoleklass visar behovet av antalet paralleller i samtliga årskurser på skolan.

Exempel: Om en skola har behov av två klasser i förskoleklass så behöver skolan minst samma antal klasser i påföljande årskurser på skolan. Detta eftersom elever, enligt skollagen, som börjat på en skolenhet har rätt att fortsätta gå på samma skolenhet.

Sidan publicerades