Klass för elever med autismspektrumtillstånd

Bräntbergsskolan AST har klasser för elever i årskurs 7–9 med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Totalt finns ett 20-tal platser på skolans samtliga årskurser och antalet elevplatser är begränsat till cirka sju platser per årskurs.

Sista ansökningsdatum för läsåret 2022/2023 är 28 november 2021.

Om verksamheten

Undervisningen är individanpassad och pedagogiken bygger på kunskap om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumtillstånd. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin sociala förmåga och medvetenhet om funktionsnedsättningen, vilket syftar till att skapa förutsättningar för självständighet.

Undervisningen sker enligt grundskolans kursplaner, mål och timplan med möjlighet att uppnå full gymnasiebehörighet.

Läs mer på Bräntbergsskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur urvalet går till

Ett mottagningsteam med skolans rektor i samråd med professioner inom skolans elevhälsa gör urvalet kring vilka elever som erbjuds en skolplacering. Efter att en ansökan kommit in tar mottagningsteamet kontakt med elevens nuvarande skola, för att få ta del av relevant dokumentation.

Ett beslut om erbjudande av plats sker efter en behovsanalys som vanligtvis omfattar pedagogisk, kunskapsmässig, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Vid behov sker samråd med barnets vårdnadshavare under ansökningsprocessen. Beslutet fattas av biträdande utbildningsdirektör för grundskolan efter samråd med rektor för Bräntbergsskolan AST.

Vid fler sökande än det finns platser prioriteras de elever som har störst behov av utbildning utifrån nedanstående kriterier:

  • Eleven har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST).
  • Eleven undervisas enligt grundskolans läroplan.
  • Eleven har åtgärdsprogram i nuvarande skola, där särskilda stödinsatser framgår samt anpassningar som genomförts i lärmiljön över tid.
  • Nuvarande skolas rektor och elevhälsoteam har bedömt att eleven är i behov av en skolsituation med stora anpassningar i lärmiljön samt att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. Eleven har under mellanstadiet haft en kombination av flera särskilda stödinsatser under större delen av skoldagen.
Sidan publicerades