Modersmål

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Det erbjuds från förskoleklass, genom grundskolan, till och med gymnasiet. Det erbjuds även dig i anpassad skola. Du som går på fristående skola kan få modersmålsundervisning om skolan tecknat avtal med Umeå kommun.

Modersmålsundervisning bidrar till att bevara och utveckla din flerspråkighet. Den stödjer dig med annat modersmål än svenska att öka din måluppfyllelse i skolan. Undervisning bedrivs antingen som när- eller fjärrundervisning.

Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

Kartläggning av elevs grundläggande kunskaper i modersmålet kommer att göras av modersmålsläraren under de första modersmålslektionerna. Kartläggningen genomförs muntligt, eleven behöver inte kunna läsa eller skriva på modersmålet. Efter kartläggningen kommer rektorn på elevens skola att besluta om eleven har rätt till modersmålsundervisning eller inte.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grund­läggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Modersmålsundervisning kan ges som elevens val, skolans val alternativt efter ordinarie undervisning.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebära att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen när avståndet från elevens skola till undervisningsskolan är minst tre kilometer. Kilometer mäts inte mellan hemmet och undervisningsskolan.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hem­kommunen betalar.

Elever som ska påbörja eller går på gymnasiet har rätt att ansöka till kurser i ämnet modersmål. Kurser som erbjuds är modersmål 1, modersmål 2 och aktiv tvåspråkighet. Samtliga kurser omfattar vardera 100 poäng.

Eleven ansöker om modersmålsundervisning.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen;

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Elever på något av Introduktionsprogrammen som inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9 har möjlighet att ansöka om modersmål motsvarande årskurs 9.

Modersmålsundervisningen startar om det finns en lämplig lärare och fem elever som beviljats undervisning.

För elever som ansöker om modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken startar undervisningen oavsett om det finns fem elever eller inte.

Ansökningsperiod

Grundskolan

Ansökansperioden är nu öppen. Sista datum för ansökan är 14 maj. Sena ansökningar behandlas i mån av tid och modersmålsundervisning erbjuds om det finns befintlig undervisningsgrupp på skolan.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

Om ansökningslänken ovan inte fungerar prova öppna upp i annan webbläsare. Annars kontakta sheila.pjevic@umea.se.

Gymnasiet

Elever som nu går i årskurs 9 och som önskar läsa Modersmål 1 på gymnasiet ansöker via gymnasiewebben i samband med att gymnasievalet görs. Gäller elever på både kommunala och fristående skolor.

Elever som nu går i årskurs 9 och som kommer börja på introduktionsprogram eller anpassad gymnasieskola höstterminen 2023 ansöker om modersmål via ansökninsblanketten nedan. Ansökningsperioden är mellan 1 mars och 10 september. Vi kan dock inte garantera undervisning för elever som söker efter den 10 september.

Elever som flyttar in under pågående läsår och vill läsa modersmål årskurs 9 på språkintroduktion kan kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Elever som nu går på gymnasiet och önskar läsa modersmål, eller i dag läser modersmål och vill ansöka till ytterligare kurs läsåret 2023/24 ansöker via ansökningsblanketten nedan. Ansökningsperioden är mellan 1 mars och 31 maj. Vi kan inte garantera undervisning för elever som söker efter den 31 maj.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

Ansökningsperioden till kurserna Modersmål 1, Modersmål 2 och Aktiv tvåspråkighet läsåret 23/24 är nu stängd.

Om någon önskar ansöka till Modersmål årskurs 9 kontakta Veronica Sjödin.

Ansökan för läsåret 24/25 öppnar 1 mars.

Uppsägning av modersmål

Om elev i grundskolan vill sluta med modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras. Vårdandshavare ansvarar för att kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet genom att fylla i formulär om uppsägning

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

Om elev i gymansieskolan vill sluta med modersmåls­undervisningen ansvarar eleven själv för uppsägningen. Ta kontakt med Kompetenscentrum för flerspråkighet genom att fylla i formulär om uppsägning. För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

För frågor om prövning, kontakta

Rochelle Waghorn
chef Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/modersmal