Ansökan – förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Modersmålsundervisning erbjuds elever som går i förskoleklass till gymnasiet i kommunala skolor och i fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun. Undervisning bedrivs antingen som när- eller fjärrundervisning.

Om eleven slutar i modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras via en blankett.

Ansökan öppnar 15 februari. Sista datum för ansökan är 30 april.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor.

Regler och riktlinjer

Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om:

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket och att lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grundläggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Modersmålsundervisning kan ges som elevens val, skolans val alternativt efter ordinarie undervisning.

Modersmålsundervisning bedrivs i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns regler för skolresor.

För elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning i ämnet modersmål från årskurs 2. Yngre elever erbjuds undervisning på sin skola om det är möjligt, i undantagsfall fjärrundervisning.

När en elev har beviljats modersmål är närvaron på lektionerna obligatorisk. Eventuell frånvaro ska rapporteras enligt gällande rutiner.

Elev från annan kommun kan delta i modersmålsundervisningen i Umeå kommun under förutsättning att hemkommunen betalar.

Kontakt

Veronica Sjödin
koordinator Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

För frågor om prövning, kontakta:

Rochelle Waghorn
enhetschef Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Sidan publicerades