Ansökan – gymnasieskola och gymnasiesärskola

Modersmålsundervisning erbjuds elever som går i förskoleklass till gymnasiet i kommunala skolor och i fristående skolor som har tecknat ett avtal om modersmålsundervisning med Umeå kommun. Undervisning bedrivs antingen som när- eller fjärrundervisning.

Elever som i dag läser modersmål och vill ansöka till ytterligare kurs läsåret 2021/2022 har ansökningsperiod mellan 1 mars till 31 maj.

För nyansökningar till Modersmål 1 och Modersmål 9 är ansökningsperioden 1 mars till 10 september. Sena ansökningar för elever som inte har möjlighet att ansöka under ordinarie ansökningsperiod är möjlig fram till 30 september. Vi kan dock inte garantera undervisning för elever som söker efter den 10 september.

För elever på fristående enheter, vänd dig till skolans rektor

Elever som flyttar in under pågående läsår och vill läsa modersmål årskurs 9 på språkintroduktion kan kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Om eleven slutar i modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras via en blankett.

Regler och riktlinjer

Elever som ska påbörja eller går på gymnasiet har rätt att ansöka till kurser i ämnet modersmål. Kurser som erbjuds är modersmål 1, modersmål 2 och aktiv tvåspråkighet. Samtliga kurser omfattar vardera 100 poäng.

Eleven ansöker om modersmålsundervisning.

Rektor godkänner en elevs ansökan utifrån de krav som anges i skollagen:

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven
  • eleven har goda kunskaper i språket.

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

En elev kan ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Elever på något av Introduktionsprogrammen som inte har ett godkänt betyg i ämnet modersmål årskurs 9 har möjlighet att ansöka om modersmål motsvarande årskurs 9.

Modersmålsundervisningen startar om det finns en lämplig lärare och fem elever som beviljats undervisning.

För elever som ansöker om modersmålsundervisning i något av de fem nationella minoritetsspråken startar undervisningen oavsett om det finns fem elever eller inte.

Kontakt

Veronica Sjödin, koordinator
090-16 27 17
070-950 47 35
veronica.sjodin@umea.se

Karin Ledin
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

För frågor om prövning, kontakta:

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Sidan publicerades