Skolstruktur för framtida låg- och mellanstadieelever

Umeå växer kraftigt. I åldrarna 6–12 år förväntas 1 600 fler elever behöva plats på låg- och mellanstadieskolor de kommande tio åren. För- och grundskolenämnden har fattat beslut om en skolstruktur för 2020–2031 med prioriterade investeringar i nya skollokaler och med möjligheter för de yngsta eleverna till en skola nära hemmet.

Beslutet möjliggör en långsiktig lokalplanering så att alla elever som ska börja skolan den kommande tio årsperioden får plats på en skola i närområdet eller på en skola dit skolskjuts anordnas.

– Vi har nu säkerställt att elever får plats och att investeringsmedel används ekonomiskt hållbart genom att möta tillväxten där elevökningen är som störst. Det handlar till lika stor del om pedagogisk hållbarhet så att vi kan rekrytera legitimerade lärare och erbjuda en tillgänglig elevhälsa som ger våra elever en utbildning av hög kvalitet i framtiden, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Följa befolkningsutvecklingen årligen

Nämnden beslutade också enligt utredningens förslag att beakta behovet av utbyggnationer längre fram i tiden och som kräver att nya beslut tas om investeringar för skolstruktur efter 2025. Dessa blir underlag för beslut i kommunfullmäktige.

– Nämnden ska årligen följa upp skolstrukturen utifrån befolkningsprognos så att vi ligger rätt i fas för behov av utbyggnader allt eftersom områden exploateras och befolkas. Då kan vi justera investeringsbehoven som underlag för beslut i fullmäktige, säger Moa Brydsten.

Över en miljard kronor är avsatt i för- och grundskolenämndens investeringsbudget för volymökningar inom förskola och grundskola fram till år 2024 och enligt befolkningsprognos.

Skolor som utökar antal elevplatser under prognosperioden

 • Berghemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
 • Ersmark skola byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
 • Grisbackaskolan byggs ut till en F–6-skola med tre paralleller.
 • Hedlundaskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
 • Mariehemsskolan byggs ut till en F–6-skola med två paralleller.
 • Obbola skola byggs ut till en F–9-skola med två paralleller.
 • Rödängsskolan byggs ut till en F–6-skola med en parallell.
 • Sörfors skola håller på att byggas ut till F-6-skola med en parallell.
 • Sjöfruskolan byggs ut till en 4–6-skola med fem paralleller.
 • Hagaskolan utökas till F–3, två paralleller och årskurs 4–6, fyra paralleller.
 • Ny skola på Tomtebostrand och Norra Ön.

Beslut som avviker från utredningens förslag

 • Hagaskolan fortsätter med kapacitet för fyra paralleller på högstadiet.
 • Utredning tillsätts för att tillskapa förskola i Brännland och att skapa handlingsberedskap med mark i anslutning till skolan om tillväxt sker i framtiden.

Skolor som ska utredas vidare

 • Att tillsätta en utredning med förslag på långsiktig lösning för idrottsundervisning för Östermalsskolan.
 • Att beslut om skolstruktur och regler för skolplacering för elever i Stöcke med omland skjuts upp till hösten 2021. Att uppdra till förvaltningen att före november 2021 lämna förslag på skolstruktur efter framtagande av prognos avseende antal barn i området för perioden 2030–2050. Att denna prognos får sedan ligga till grund för ställningstagande om skollokaler i Stöcke samt hur nämnden ska hantera skolplacering av elever i Stöcke med omnejd som inte förväntas få plats på skolan från och med läsåret 2022–2023.

Organisatoriska förändringar av verksamhet

 • Backens skolas musikklasser blir kvar men med omorganisering av verksamheten.
 • Backens skola blir reserverad skola för elever i årskurs 4–6 från Brännlands skola. Genomförande sker med start höstterminen 2021.
 • Västangårds skola omstruktureras till F–9-skola med två paralleller i F–6.
 • Grundsärskolan årskurs 1–6 flyttas från Hagaskolan till Carlshöjdsskolan i samband med att Carlshöjdsskolans högstadium flyttar till den nya skolan på Carlslund.
 • Sörmjöle skolas årskurs 4–6 flyttas till Hörnefors Centralskola då behov av lokaler i Sörmjöle uppstår för förskoleklass och lågstadium. Elever i behov av fritidshem erbjuds plats i Sörmjöle skola.
 • Redan genomförda organisatoriska förändringar på skolor på Ersboda kvarstår.

För- och grundskolenämnden beslutade enligt S, M, L, och MP gemensamma yrkanden. Vänsterpartiet (V) reserverade sig till förmån för egna yrkanden som avslogs. Centerpartiet (C) reserverade sig till förmån för egna yrkanden som avslogs. Kristdemokraterna (KD) reserverade sig till förmån för egna yrkanden som avslogs.

Mer information

Ta del av beslut som berör ditt område på: www.umea.se/skolstruktur

Sidan publicerades