Lärare hjälper elev i klassrummet.

Högstadiet upplevs tryggt även under pandemin

Årets elevenkät i grundskolan 7–9 och för grundsärskolan 1–9 visar mycket positiva resultat. Eleverna tycker att lärarna är väldigt skickliga på att undervisa och att skolan blivit ännu bättre på att motverka kränkningar.

Enkätsvaren på grundsärskolan visar att eleverna är särskilt nöjda med undervisningens kvalitet samt att de trivs och är trygga i skolan. På grundskolans högstadium är det tydligt att eleverna blivit ännu mer nöjda med lärarnas undervisning och personalens arbete med att motverka kränkningar. Eleverna i årskurs 8 och 9 är betydligt nöjdare än tidigare med sin skolgång medan resultatet i årskurs 7 är sämre än tidigare år. Detta kan förklaras av att huvudfokus detta läsår varit att hjälpa de elever i årskurs 8 och 9 som föregående läsår hade stor del av undervisningen på distans. Det i sig har medfört att det relationella arbetet i årskurs 7 blivit lidande.

– Vi ska ta tillvara elevernas uttryckta synpunkter och upplevelser av skolan som framkommer av enkätsvaren, både på respektive skola och huvudmannanivå. Vi behöver ta vara på det positiva som framkommer men också möta identifierade utmaningar med lämpliga insatser, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Utmaningen framöver handlar framför allt om att försöka kompensera för det ökade stödbehov och det sociala tapp som pandemin medfört.

– Att kompensera för det kunskaps- och relationstapp som pandemin medfört kommer kräva flera års gott pedagogiskt ledarskap av våra engagerade och kunniga rektorer, lärare och elevhälsopersonal. Samarbete kommer vara nyckeln och alla vi som arbetar med att barn och elever ska få möjlighet att uppleva skolframgång behöver därför ta armkrok, säger Fredrik Strandgren, enhetschef.

Sidan publicerades