Elever och lärare i klassrummet.

Skolan upplevs trygg även under pandemin

Årets elevenkät i förskoleklass och årskurserna 1–6 visar mycket positiva resultat. Eleverna oavsett ålder ger skolan högt resultat gällande trygghet. Elevernas delaktighet och möjlighet att använda dator som arbetsredskap har ökat markant på lågstadiet.

– Med tanke på att pandemin medfört väldigt hög frånvaro hos såväl personal som elever är resultaten på elevenkäten anmärkningsvärt höga. Det är glädjande då det säger oerhört mycket om hur rektorer, lärare och annan personal lyckats hantera de påfrestningar som pandemin medfört, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Enkätsvaren visar att eleverna i förskoleklass är särskilt nöjda med den hjälp de får när de inte förstår. På lågstadiet visar resultaten att respekten för varandras olikheter är väldigt hög och elevernas delaktighet, möjlighet att lära på olika sätt samt att lära med hjälp av dator har ökat. Resultaten på mellanstadiet visar på väldigt höga värden när det gäller lärares tillit till elevernas förmåga samt att studieron har ökat.

Resultaten kring trygghet på fritidshem är ännu bättre och det är tydligt att fler elever upplever lugn och ro, möjlighet att påverka och att de får göra nya saker på fritids.

Utmaningar handlar framför allt om att försöka kompensera för det kunskapstapp och sociala tapp som hög frånvaro under pandemin medfört. På mellanstadiet konstateras att fler elever upplevt att de inte fått den hjälp de behöver.

– Att kompensera för det kunskapstapp som pandemin medfört kommer kräva flera års gott pedagogiskt ledarskap av engagerade och välutbildade rektorer, lärare, pedagoger och elevhälsopersonal som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål, säger Fredrik Strandgren, enhetschef.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
tobias.holmbom@umea.se

Frågor om övergripande enkätresultat
Fredrik Strandgren
enhetschef
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se

Sidan publicerades