Avfallsplan 2021

Ny avfallsplan från 1 januari

Umeå kommun, det kommunala bolaget Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram en ny avfallsplan, "Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle". Planen berör alla som bor och verkar i våra kommuner och börjar gälla 1 januari 2021.

En sammanfattande kortversion av avfallsplanen arbetas fram under januari 2021 och kommer att finnas tillgänglig att läsa och ladda hem här från omkring 1 februari.

Remiss och samråd

Från 1 april fram till och med torsdag 18 juni 2020 har förslaget varit ute på remiss och samråd. Efter samrådet har synpunkterna behandlats och arbetats in i den nya avfallsplanen. Planen har beslutats av kommunfullmäktige 21 december 2020.

En avfallsplan för hela Umeåregionen

Avfallsplanen för Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner är ett resultat av samverkan mellan sex kommuner för att tillsammans nå ett mer cirkulärt samhälle under de kommande åren.

Vår gemensamma avfallsplan utgår från EU:s avfallshierarki och ett ökat fokus på att förebygga avfall och främja återanvändning. Planen är ett av kommunens strategiska dokument som berör alla som bor och verkar i våra kommuner.

Syfte och mål

Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunerna minska mängden avfall, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer hållbart samhälle där hur vi använder våra resurser och hanterar avfall bygger på principer om cirkulär ekonomi.

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. (Källa: Naturskyddsföreningen https://www.naturskyddsforeningen.se/cirkular-ekonomilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Planen innehåller tre övergripande mål för att hantera avfall. Den anger inriktningen på längre sikt och är vägledande för alla som ger upphov till avfall. Planen innehåller en rad aktiviteter för att nå målen och med hjälp av resultatmått följer vi att planen genomförs. Avfallsplanen gäller i första hand de avfallsslag som kommunerna har rådighet att bestämma över.

Målen utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

Avfallsplanens övergripande mål är att

  • minska avfallsmängderna
  • öka återvinningen
  • minska miljöpåverkan.

I bilagan handlingsplan presenteras olika aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är att minska mängden avfall och påverka hur avfall tas om hand så det blir bättre för miljön och vår hushållning av resurser. Aktiviteterna presenteras som åtgärder i anslutning till det mål som de kan anses höra ihop med.

Ta del av planen

Du kan ta del av avfallsplanen med bilagor här:

Sidan publicerades