Avloppsrör och vattenlås

I byggnader som haft fotoframkallning, tandläkare, sjukvård, skolor, laboratorier eller annan industri kan det finnas tungmetaller i avloppsrör och vattenlås. Ofta behövs en historisk genomgång av vad byggnaden har använts till för bedömning av eventuell provtagning och sanering.

Föroreningar och ämnen som särskilt bör uppmärksammas är metaller, till exempel kvicksilver, silver, bly och kadmium.

Rör av PVC är vanligt förekommande vid rivning och renovering, dessa ska tas omhand särskilt med anledning av dess klorinnehåll.

Hantering

Förorenade avloppsrör bör åtgärdas tidigt i en rivnings- och ombyggnadsfas för att minska risken för oönskade utsläpp. Sanering eller demontering av förorenade avloppsrör bör ske av saneringsföretag.

Om det konstateras att ett avloppssystem innehåller föroreningar, till exempel kvicksilver eller andra miljöskadliga ämnen ska miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas omgående. Sanering av dessa är anmälningspliktig verksamhet och anmälan ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan saneringsåtgärderna påbörjas.

Kvicksilverförorenade avloppsrör är farligt avfall

För sortering av PVC-rör – stäm av med avfallsentreprenören/-mottagaren.

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mänger på kommunens Åtevinningscentraler, se vakin.se för mer information.
Sidan publicerades