Bjälklagsfyllning

Som bjälklagsfyllning i fastigheter användes förr i tiden grus, makadam och liknande restprodukter. I Västerbotten är det även vanligt med olika typer av slagg från gruvor och industrier. Slagget kan innehålla polyaromatiska kolväten (PAH) och tungmetallrester.

Hantering

Analys av bjälklagsfyllning avgör klassning och hantering. Återanvändning av fyllnadsmaterial måste alltid föregås av en anmälan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förorenat fyllnadsmaterial kan vara farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler gokända mottagare finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens Återvinningscentraler. Vid större mängder hänvisas till privat avfallsentreprenör, se ovan.
Sidan publicerades