Elavfall

Elprodukter återfinns i nästan alla fastigheter dels som fasta elektriska installationer men även som maskiner och utrustning.

Elprodukter kan innehålla en mängd farliga ämnen (kvicksilver, bly, kadmium, PCB, oljor, flamskyddsmedel med mera).

Inget elavfall får därför återvinnas, fragmenteras, förbrännas eller deponeras innan det har förbehandlats i en godkänd förbehandlingsanläggning.

Hantering

Elavfall ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. Elavfall ska även hanteras varsamt så att produkterna går att demontera och inga miljöskadliga ämnen läcker ut. Endast personer med särskild behörighet i elsäkerhet får plocka bortfasta elinstallationer.

El-avfallet skickas till certifierade demonteringsföretag. Där plockas elavfallet isär. Farliga komponenter omhändertas och användbara material och komponenter återvinns.

Elavfall är normalt sett farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.
  • Privatpersoner kan lämna elavfall på kommunens Återvinningscentraler.
Sidan publicerades