Fogmassor

Mjukfogar används för tätning och för att ta upp rörelser i byggnadsmaterial. Mjukfogar återfinns mellan betong­element, runt balkonger, dörrar och fönster, glaspartier, broar med mera.

PCB (polyklorerade bifenyler) är en temperaturtålig mjukgörare som använts mellan 1956 och 1973 i elastiska fogmassor. PCB är ett av våra mest kända miljögifter och kan påverka nervsystem och fortplantningsförmågan hos människor och djur.

Hantering

Fogar som innehåller PCB ska saneras av företag som har kunskap och genomgått utbildning enligt SFR, svenska fogbranschen eller annan likvärdig utbildning. Se www.sanerapcb.nu för att hitta saneringsföretag.  

Alla fastigheter ska vara inventerade och sanerade senast utgången av 2016. Dessa krav gäller dock inte för en- och tvåbostadshus varför fogmassor innehållande PCB kan finnas kvar i dessa fastigheter.

Intilliggande material till fogen kan vara förorenat av PCB. Sanering av PCB är en efterbehandlingsåtgärd som ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast tre veckor innan påbörjad sanering.

Fogmassa innehållande PCB samt intilliggande kontaminerat material är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns. I anmälan om sanering ska bland annat mottagare av PCB-avfallet uppges.

Mer information

Sidan publicerades