Buller i hemmet

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera starkt från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Buller inomhus

För mycket buller i vardagen kan göra att du känner dig trött och får svårt att koncentrera dig. Buller kan också leda till att du får svårt att somna och att sova gott. Enligt de allmänna råden bör en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA inte överskridas i bostadsutrymmen. Om det handlar om ljud från musikanläggning, är riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån 25 dBA.

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som det bullrar och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att undersöka vad det är som stör.

Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta miljö- och hälsoskydd. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta miljö- och hälsoskydd. Använd gärna blanketten som du hittar nedan.

Trafikbuller

Buller är oönskat ljud och man kan uttrycka det så att det bullrar när någon upplever sig störd av ljudet. Däremot kan inte allt buller åtgärdas med stöd av miljöbalken. När det gäller trafikbuller så finns det riktvärden för ljudnivån utomhus som ligger till grund för bedömningen av när åtgärder behöver vidtas. Bedömningen görs främst utifrån bullerberäkningar.

Ljudnivån från trafiken vid ett bostadshus beror bland annat på hur många fordon som passerar på vägen och hur långt ifrån vägen huset ligger. Generellt krävs det en betydande trafikmängd under en stor del av dygnet för att den ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån ska bli så hög att väghållaren behöver vidta en åtgärd.

Om du störs av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta väghållaren. I Umeå kommun är det Gator och parker som är väghållare för de kommunala vägarna. Trafikverket är väghållare för E4, E12, Väg 92, Väg 503, Väg 507, Väg 363, Väg 364 och Holmsundsvägen (delen Tegelbruksvägen–Korsvägen).

Kommunala vägar

Det finns möjlighet att söka bullerskyddsbidrag hos kommunen med anledning av buller från kommunala gator. Via länken "Bullerskyddsbidrag" i menyn kan du läsa mer om bidraget. Det är Gator och parker som handlägger bullerskyddsbidraget.

Kontakt Gator och parker:

090-16 10 00 (kommunens växel) eller gatorochparker@umea.se

Statliga vägar

Trafikverket har en e-tjänst för förfrågan om bullerutredning: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/forfragan-om-buller--eller-vibrationsutredning/ Länk till annan webbplats.

Gäller ditt ärende buller i ett pågående ombyggnadsprojekt kan du höra av dig direkt till projektet. Här kan du hitta Trafikverkets projekt:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/ Länk till annan webbplats.

Kontakt Trafikverket:

0771-921 921 eller via kontaktformulär på www.trafikverket.se.

Om du inte får hjälp av väghållaren kan du kontakta miljö- och hälsoskydd. Använd då gärna e-tjänsten som du hittar nedan.

Höga ljudnivåer

Alltför ofta utsätter vi oss för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. Skador på hörseln kan komma sakta om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. Vid tillräckligt höga ljudnivåer kan skador uppstå omedelbart. På gym, krogar, diskotek, konserter och i andra situationer kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador. Hörselskadorna kan medföra besvär resten av livet för dem som drabbas.

Klagomål om buller

Om du vill gå vidare med ett klagomål på buller kan du anmäla det via vår e-tjänst:

Sidan publicerades