Västra Esplanaden, trender

Kvävedioxid (NO2)

På Västra Esplanaden överskrids miljökvalitetsnormen för dygns-, och timmedelvärden för kvävedioxid. Den huvudsakliga källan till luftföroreningar är trafiken. Uppmätta halter av luftföroreningar varierar från år till år, mycket beroende av att vädret varierar. Temperatur, vindhastighet, nederbörd och förekomst av inversion påverkar luftkvaliteten.

Trenden vid Västra Esplanaden är att halterna av luftföroreningar minskar. Genomsnittet av kvävedioxidhalterna från 2012 och framåt ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan. Det indikerar att åtgärderna i enlighet med åtgärdsprogrammet fortsätter ge resultat med förbättrad luft i Umeå. Men de svenska normerna för kvävedioxid gällande timmedelvärde och dygnsmedelvärde klaras fortfarande inte.

Dygnsmätningarna vid Västra Esplanaden visar tydligt på sambandet mellan mängden trafik och halten kvävedioxid, med de högsta halterna under morgonrusningen och på eftermiddagen. Högsta halterna har vi vintertid, när det är kallt och vindstilla.

Uppmätta halter av kvävedioxid de senaste åren på Västra Esplanaden

[TABELL IN?]

Partiklar (PM10)

Halterna av partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer i diameter (PM10) är numera mycket låga. Värdena överskrider inte miljökvalitetsnormen. Årsmedelvärdet ligger under miljömålsnivå. Åtgärder genom bland annat dammbindning har skett senaste åren för att hålla nere halterna, vilket också gett resultat. Halten 50 mikrogram per kubikmeter överskrids normalt bara ett fåtal dygn per år. Före 2014 var antalet dygnsmedelvärden betydligt högre.

För partiklar uppmäts de högsta halterna på våren och på hösten. Orsaken till det är främst att dubbdäck används då. På våren torkar vägarna upp och då virvlas mycket damm upp från vägbanorna vilket bidrar till höga partikelhalter. Vissa kalla dagar med bar vägbana kan också halterna stiga eftersom dammbindning inte är möjlig när det är kallare än -6 grader.

Uppmätta halter av partiklar de senaste åren på Västra Esplanaden

[TABELL IN?]

Sidan publicerades