Innehåll i SBA

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i lokalerna på ett organiserat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Det är viktigt att de som berörs av brandskyddsarbetet kan ta del av materialet och förstår det. Brandskyddsarbetet ska därför dokumenteras skriftligt.

SBA bör omfatta följande

Ansvarsfördelning

Ansvaret för brandskyddet behöver tydliggöras mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare samt inom den egna organisationen.

  • Finns det någon ansvarsfördelning, till exempel reglerad via hyresavtalet?
  • Framgår det tydligt vem som ansvarar för att brandlarm och släckutrustning fungerar, eller att utrymningsvägarna är framkomliga?

Brandskyddsritning – beskrivning av brandskydd

Fastighetsägaren behöver tydliggöra för sig själv och för verksamhetsutövaren hur det byggnadstekniska brandskyddet är utformat i byggnaden.

  • Finns det en brandskyddsritning som visar eventuella brandcellsgränser, utrymningsvägar, vägledande markering och släckutrustning?

Kontroll och underhåll

För att säkerställa att brandskyddet fungerar över tid behöver det kontrolleras och underhållas regelbundet.

  • Genomför ni regelbundna kontroller av brandskyddet i era lokaler?
  • Om det är externa aktörer som utför kontroll och underhåll, finns avtal och intyg över detta?

Rutiner, utbildning och övning

För att ett brandskyddsarbete ska fungera tillfredsställande krävs, förutom organisation och teknik, att personalen har kunskap för att kunna agera rätt. De behöver rutiner som stöd samt genomgå utbildning och övning.

  • Finns det en handlingsplan som tydliggör hur personalen ska agera i händelse av brand/tillbud?
  • Finns brandskyddsrutiner som syftar till att minska brandriskerna i er verksamhet?
  • Finns rutiner för rapportering av tillbud som skulle ha kunnat leda till olyckor?
  • Finns det en planering som tydliggör hur personalen ska utbildas och övas i brandskydd?

Varför ställs krav på SBA?

Brandskydd är ett samspel mellan människa, teknik och organisation. Det räcker inte med ett avancerat byggnads­tekniskt brandskydd om de som använder lokalerna sätter det ur spel på grund av okunskap, till exempel genom att kila upp dörrar i brandcellsgränsen. Det räcker heller inte med att det finns gott om släckutrustning om inte personalen har övat på att använda den.

Exempel och mallar

Sidan publicerades