Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som byggherren ska upprätta, gärna i samråd med den som är kontrollansvarig.

Kontrollplanen fungerar som ett samlat dokument för de kritiska kontroller som ska göras under byggtiden för att verifiera att byggnaden uppfyller alla krav.

Av varje kritisk kontrollpunkt ska det framgå

 • Vilken kontroll som ska göras
 • Hur kontrollen ska göras
 • Mot vad den kontrolleras
 • Vem som ska göra kontrollen, är det inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig som gör kontrollen
 • Vem som gjort kontrollen med signatur
 • Datum för när kontrollen gjordes
 • Avvikelse

Förutom kontrollmomenten ska det av kontrollplanen även framgå

 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden ska göra, datum + skede
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilket farligt avfall som projektet kommer ge uppkomst till
 • Hur detta avfall hanteras

Kontrollplanen ska vara anpassad för projektet, det vill säga en kontrollplan för ett flerbostadshus går inte att använda på ett enbostadshus rakt av.

Sidan publicerades