Stäng

Förrättningar, avstyckning med mera

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Fastighetsindelningen utgör grunden för äganderätten till marken. I dag finns det 3,2 miljoner fastigheter som utgör Sveriges största ekonomiska tillgång. Sveriges förvaltning av fastighetsinformation gör att vi enkelt kan sälja, köpa och belåna fastigheter utan att äventyra rättssäkerheten.

Vid en lantmäteriförrättning skapas fungerande fastigheter. Fastighetsindelningen kan ändras vid en lantmäteriförrättning. Vid en förrättning prövas de inkomna yrkandena (ansökan) mot gällande lagstiftning. I de flesta fall skapas nya gränser, dock inte alltid. Även rättigheter skapas för att kontrollera att exempelvis bostadsfastigheter får rätt till väg, vatten och avlopp.

Vanliga lantmäteriåtgärder

Avstyckning

 • En ny fastighet bildas, med egen och unik fastighetsbeteckning genom att ett område avskiljs från en redan befintlig fastighet.
 • Form och storlek anpassas till avsett ändamål, detaljplaner med mera.
 • De flesta nybildade fastigheter kan göras inteckningsfria, det vill säga att den nya fastigheten inte svarar för de lån som är tagna med stamfastigheten som säkerhet (pantbrev).

Fastighetsreglering

 • Ett område överförs från en fastighet till en annan. Området kan både vara en del av, eller en hel fastighet.
 • Servitut kan bildas eller ombildas. Med servitut menas att en fastighet får rätt att nyttja en del av annan fastighet, exempelvis för väg, brunn eller avlopp.
 • En samfällighet kan bildas eller ändras.

Gemensamhetsanläggning, Anläggningsförrättning enligt AL

 • När flera fastigheter har ett gemensamt behov av att anlägga och sköta en anläggning för fastigheternas gemensamma funktion. Det kan handla om en väg, avlopp, bredband, garage med mera.
 • Kostnaderna för byggande, drift och underhåll regleras mellan deltagande fastigheter. Det är således inte fastighetsägarna personligen som är anslutna.
 • Förvaltningen kan skötas genom delägarförvaltnig eller föreningsförvaltning. Föreningen blir då en juridisk person och kan ingå avtal med mera.

Fastighetsbestämning

 • Oklarheter om gällande fastighetsindelning kan bestämmas (gränser, servitutsutbredning med mera.)

Förutom ovan nämnda åtgärder finns klyvning, sammanläggning, ledningsrätt med mera. Kontakta någon av oss på Lantmäterimyndigheten (KLM) för mer information och vad vi kan göra för att uppnå ditt önskade resultat.

Hur lång tid tar en förrättning?

Lantmäterimyndigheten har en relativt hög arbetsbelastning. Räkna med en viss väntetid innan vi kan påbörja just din förrättning. Åtgärder vilka är ämnade för bostadsändamål och då i huvudsak nybyggnation är prioriterande ärenden. För enklare avstyckningar ämnade nybyggnation av bostäder har vi målet att kunna ta beslut tre månader efter inkommen ansökan.

Vad kostar en förrättning?

För ungefärliga prisuppgifter se vår prislista på sidan Ansökan om lantmäteriförrättning.

 • Kontakt

  Lantmäterimyndigheten

  090-16 13 28 lantmaterimyndigheten@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A
  Besökstider är vardagar 08.00-12.00 och 13.00-17.00

  Postadress

  Lantmäterimyndigheten
  Umeå kommun
  Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå

Sidan publicerades