Ansökan om lantmäteriförrättning

Du kan ansöka om lantmäteriförrättning via e-tjänst eller genom utskrift av blankett.

Det går även bra att komma till oss och fylla i en ansökningsblankett eller ta kontakt med oss via telefon så skickar vi en ansökan till dig.

Kom ihåg att i ansökan ange ett telefonnummer eller en e-postadress där det går att nå dig dagtid. Om åtgärden bygger på ett köp, gåva eller överenskommelse ska sådan handling bifogas ansökan.

  • En lantmäteriförrättning genomförs efter ansökan av en behörig sökande. Rätt att söka har fastighetsägaren och/eller köpare vid avstyckning.
  • Ansökan måste vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. Om en fastighet har flera delägare måste samtliga delägare skriva under ansökan (utom vid klyvning). I vissa fall krävs även makes/makas godkännande.
  • Om det finns köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar dessa i original eller bestyrkta kopior. Bifoga även en kartskiss som visar vad du vill göra.
  • Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva, är det viktigt att ansökan lämnas senast inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig.

Kontakta oss gärna för att förtydliga er ansökan eller om du har några frågor.

Prislista 2019 (gäller tills vidare)

En lantmäteriförrättning kan antingen debiteras mot löpande räkning eller med ett fast pris. Timtaxan (LMFS 2019:4) är beslutad av statliga lantmäterimyndigheten. Gällande taxa är

  • biträdande handläggare: 1 200 kronor per timme
  • kart- och mätningsingenjör: 1 500 kronor per timme
  • förrättningslantmätare: 1 700 kronor per timme
  • särskild expertkompetens: 1 900 kronor per timme.

Hur mycket tid som behövs varierar beroende på hur komplicerat ärendet är.

Ibland kan det finnas hinder mot att genomföra en sökt förrättning. Förrättningen måste då inställas eller återkallas. Kostnaden för nedlagt arbete debiteras dock alltid.

Prisexempel

Exemplen nedan är uppskattningar av vad en enkel förrättning av sitt slag kostar. Dessa förutsätter bland annat en enkel utredning, att alla berörda är överens och att endast enstaka servitut eller gemensamhetsanläggning berörs. Fältarbete utan tekniska svårigheter inkluderas i priset. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Avstyckning

En avstyckning av fastighet för bostadsändamål (enkla förhållanden med mätning) kostar från cirka 41 000 kronor.

Fastighetsreglering

Marköverföring mellan två fastigheter av mindre markområde (enkla förhållanden med mätning) kostar från cirka 38 000 kronor.

Fast pris

Om du som sökande önskar det, kan lantmäterimyndigheten ofta erbjuda ett fast pris för ditt ärende.

Sidan publicerades