Så går en förrättning till

Vid en lantmäteriförrättning prövar lantmätaren förutsättningarna för den sökta åtgärden och om möjligt beslutar enligt den sökandes önskemål. Hur en förrättning ska gå till finns specificerat i ett antal lagar och förordningar, bland annat fastighetsbildningslagen och anläggningslagen.

Ansökan

Förrättningen inleds med en ansökan. När ansökan kommit in till lantmäterimyndigheten läggs ett ärende upp och ansökan tilldelas ett ärendenummer.

Ibland kan det finnas hinder att genomföra en sökt förrättning. Kostnaden för nedlagd tid debiteras alltid.

Utredning

  • Tekniska, fastighetsrättsliga och ekonomiska förutsättningar utreds.
  • Nya gränser ska bestämmas och befintliga, äldre gränser kan behöva utredas.
  • Åtgärden får inte strida mot gällande detaljplan eller tomtindelning. Fastigheten som nybildas eller ombildas måste efter åtgärden vara varaktigt lämpad för det den ska användas till.
  • Det kan vara utredning av om några befintliga rättigheter berörs av åtgärden eller om några nya behöver tillskapas. Det kan behövas servitut för att ge en ny fastighet rätt till utfart till exempel.
  • Panträttshavares intressen ska bevakas. Detta kan betyda att de behöver ge sitt godkännande till en viss åtgärd om den innebär att värdet på fastigheten påverkas.

Samråd

Nödvändiga kontakter tas med, till exempel byggnadsnämnd och länsstyrelse för att bedöma åtgärdens lämplighet.

Sammanträde

Om åtgärden berör många fastighetsägare eller om det finns frågor som behöver redas ut kallar lantmätaren till sammanträde.

Fältarbete

Mätning på plats med markering av nya gränser.

Beslut

När förutsättningarna är utredda fattar lantmätaren beslut i ärendet. Det kan förutom fastighetsbildningsbeslut vara till exempel ersättningsbeslut, tillträdesbeslut eller anläggningsbeslut.

Resultatet av en förrättning ska utförligt redovisas i beskrivning, protokoll och förrättningskarta.

Avslutning

Ärendet avslutas och en överklagandetid på fyra veckor löper på de beslut som fattats.

Registrering

När förrättningen vunnit laga kraft registreras förändringarna i fastighetsregistret och förs in i kartdatabasen så att resultatet är väl bevarat för framtiden.

Sidan publicerades