Avgifter och taxor enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskydd arbetar med tillsyn över fastighetsägare och verksamheter i Umeå kommun för att se till att de följer bestämmelserna i miljöbalken, som finns till skydd för hälsa och miljön. Vi tar ut avgifter för vår tillsyn och handläggning av ärenden enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.

Handläggnings- och tillsynsavgifter grundar sig på en timavgift, som för år 2024 är 1 160 kronor per timme. Halv timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme.

Umeå kommun tillämpar från och med år 2019 den behovsstyrda taxan, vilket är en modell framarbetad av Sveriges kommuner och regioner. Modellen ger möjlighet till likriktade taxor mellan kommuner och mellan kommuner och länsstyrelser samtidigt som den är framarbetad för att vara enklare att förstå och arbeta med än tidigare modell. Taxan reviderades december 2023.

Avgifter och taxor enligt miljöbalken

Avgifter för prövning

Avgifter för prövning av ansökningsärenden, dispenser, anmälningsärenden som hanteras av miljö- och hälsoskydd samt viss tillsyn debiteras enligt avgiftsnivå

Tabell för avgiftsnivåer

Avgiftsnivå

Definition av arbetsinsats

Timmar i Umeå kommun

Avgiftsnivå 1

Endast att bekräfta handlingar

0 timmar

Avgiftsnivå 2

Göra en bedömning via skrivbord

2 timmar

Avgiftsnivå 3

Göra en bedömning på plats

7 timmar

Avgiftsnivå 4

Göra en bedömning på plats, komplicerade ärenden

9 timmar

Timavgift

Komplexa ärenden och ärenden som inte går att schablonisera - Faktisk nedlagd tid

timavgift

Exempel på ärenden i olika avgiftsnivåer

Avgiftsnivå 1 – till exempel anmälan av kompost, information om att cistern tagits ur bruk.

Avgiftsnivå 2 – till exempel anmälan om värmepumpsanläggning upp till 20 kilowatt, ansökan om avlopp med sluten tank, årsrapport av köldmedium, tillstånd hållande av vissa djur inom detaljplan, handläggning av miljösanktions­avgift med mera.

Avgiftsnivå 3 – till exempel anmälan om förskola och skola.

Avgiftsnivå 4 - tillstånd enskilt avlopp med WC upp till 25 personekvivalenter med mera.

Timavgift– timavgift tas ut för anmälan om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, ansökan om avloppsanläggning för mer än 25 personekvivalenter, anmälan om värmepumpsanläggning över 20 kilowatt, installation av cistern och kontroll av cistern, anmälan av bassängbad, anmälan om hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta, dispens/befrielse uppehåll sophämtning, dispens från kraven på utsortering och hantering av vissa avfallsslag från bygg och rivningsavfall, ansökan om växtskyddsmedelsanvändning inom ett vattenskyddsområde, handläggning av miljöskada, PCB-ärenden och kemiska produkter med mera.

Avgifterna för prövning anges i Taxebilaga 1 Öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt miljöbalken

Syftet med tillsyn enligt miljöbalken är att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagstiftningen, så att miljöpåverkan begränsas så långt möjligt. Tillsynen är en myndighetsuppgift vilket innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden är skyldig att utföra tillsyn i Umeå kommun enligt miljöbalken. Tillsynen utförs av personalen vid Miljö- och hälsoskydd.

Vilka betalar avgift?

Den som bedriver en verksamhet som klassificeras som miljöfarligverksamhet eller hälsoskyddsverksamhet är skyldig att betala avgift för tillsynen. Därutöver kan alla verksamheter som bedöms ha en miljö- eller hälsopåverkan bli föremål för tillsyn och där med skyldiga att betala avgift.

Systemet bygger på PPP-principen (polluters pay principle) om att förorenaren betalar. Det betyder att det är den som bedriver verksamheten som också betalar kostnaden och inte skattebetalarna. Kommunfullmäktige har beslutat om en taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Vad ingår i tillsynstiden?

I tillsynstiden ingår bland annat

  • inläsning och beredning av ärendet
  • tillsynsbesök
  • upprättande av inspektionsskrivelse eller beslut
  • samråd med andra tillsynsmyndigheter, jurister med flera
  • kontroll av årsrapport, miljörapport och analysprotokoll
  • presentation i miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • branschträffar eller information.

Vilken avgift ska ditt företag betala?

De verksamheter som inte omfattas av någon punkt i Taxebilaga 2, betalar timavgift för den tillsyn Miljö- och hälsoskydd utför. Du som företagare får först ett beslut om avgift och sedan en faktura. Timavgiften för miljötillsyn är för närvarande 1 160 kronor, men kan indexuppräknas. I timavgiften ligger personal- och lokalkostnader, kostnader för ärende­hanteringssystem, utbildning med mera.

Fast årsavgift

Alla verksamheter som omfattas av någon punkt i Taxebilaga 2 betalar fast årsavgift. I punkten anges hur många timmar tillsyn en viss typ av verksamhet normalt kräver per år, räknat som schablon för branschen. Tillsynstiden tilldelas utifrån den punkt som beskriver verksamhetens huvudverksamhet.

Om verksamheten omfattas av tre eller fler övriga punkter kan en tilläggsavgift för extra tillsynstid läggas till på 25 procent.

De verksamheter som även är en industriutsläppsverksamhet (IUV) får ett generellt tillägg på 20 timmar om tillsynstiden för huvudkoden understiger 90 timmar. Efter fastställande av beloppet för årsavgift betalas den per kalenderår och i förskott. En faktura skickas till dig i början av varje år. Eftersom årsavgiften kan indexuppräknas kan den öka utan att verksamheten eller de punkter som verksamheten omfattas av har ändrats. Miljö- och hälsoskydd har möjlighet att ta ut tilläggsavgift utöver fast årsavgift. Ett exempel är när onormalt mycket tillsyn varit nödvändig, till exempel på grund av att verksamheten bryter mot villkor eller inte åtgärdar föreläggande. Avgiften tas ut enligt principerna för timavgift.

Tillståndspliktiga verksamheter

För A- och B-anläggningar ligger ”Förordning om avgifter för prövning och tillsyn” som grund för den årliga tillsynstiden vilket innebär att en verksamhet betalar för samma tillsynstid hos kommunen som hos Länsstyrelsen. Genom att multiplicera den årliga tillsynstiden angiven i Taxebilaga 2 med aktuell timavgift fås den årliga årsavgiften, om inte tillägg enligt ovan är aktuella.

Anmälningspliktiga verksamheter

För anmälningspliktiga C-verksamheter fås den årliga tillsynstiden utifrån vilket tillsynsbehov branschen har bedömts ha inom kommunen; högt tillsynsbehov, normalt tillsynsbehov eller lågt tillsynsbehov. Varje nivå ger ett förutbestämt antal timmar; 18 timmar (högt), 9 timmar (normalt), 6 timmar (lågt). Genom att multiplicera den årliga tillsynstiden angiven i Taxebilaga 2 med aktuell timavgift fås den årliga årsavgiften, om inte tillägg enligt ovan är aktuella.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter och icke anmälningspliktiga U-verksamheter

För anmälningspliktiga hälsoskyddsveksamheter samt icke anmälningspliktiga U-verksamheter som betalar fast årlig avgift, fås den årliga tillsynstiden utifrån vilket tillsynsbehov branschen har bedömts ha inom kommunen; högt tillsynsbehov, normalt tillsynsbehov eller lågt tillsynsbehov.

Varje nivå ger ett förutbestämt antal timmar; 12 timmar (högt), 6 timmar (normalt), 3 timmar (lågt). Genom att multiplicera den årliga tillsynstiden angiven i Taxebilaga 2 med aktuell timavgift fås den årliga årsavgiften, om inte tillägg enligt ovan är aktuella.

Anmälningsavgift

När en anmälningspliktig verksamhet anmälts kommer handläggningsavgift för anmälan att tas ut. Avgiften återfinns i Taxebilaga 1. Kommande år tas en fast årsavgift ut.

Avgift tas inte ut för

Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning Handläggning av att beslut som överklagas eller ansökan om utdömande av vite.

Sidan publicerades www.umea.se/avgiftmiljobalk