Frågor och svar

PFAS är ett samlingsnamn för perfluorerade och polyfluorerade ämnen som sedan 1950-talet har använts i en rad olika produkter för sina fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom värmetålighet, ytspänningssänkande och smuts- och vattenavvisande. Såväl i industriellasom i kommersiella sammanhang har de använts i stor omfattning, och förekommer bland annat som beläggning i stekpannor, i textilier, elektronik, brandsläckningsskum, färg och lim.

Vad är högfluorerade ämnen?

Högfluorerade ämnen förekommer inte naturligt i miljön, utan är framställda av oss människor. De har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor, och är dessutom extremt långlivade. Exempel på högfluorerade ämnen är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA). Källa: Kemikalieinspektionen

Är det farligt med högfluorerade ämnen?

Studier med försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. Studier av stora befolkningsgrupper i USA, Taiwan och Kina med exponering för framför allt PFOS och PFOA via förorenade miljöer har antytt liknande, men svaga, samband.

Kontaktpersoner

Arvid Lundberg
miljöinspektör

Sidan publicerades