Frågor och svar

PFAS är ett samlingsnamn för perfluorerade och polyfluorerade ämnen som sedan 1950-talet har använts i en rad olika produkter för sina fysikaliska och kemiska egenskaper, såsom värmetålighet, ytspänningssänkande och smuts- och vattenavvisande. Såväl i industriellasom i kommersiella sammanhang har de använts i stor omfattning, och förekommer bland annat som beläggning i stekpannor, i textilier, elektronik, brandsläckningsskum, färg och lim.

Vad är högfluorerade ämnen?

Högfluorerade ämnen förekommer inte naturligt i miljön, utan är framställda av oss människor. De har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor, och är dessutom extremt långlivade. Exempel på högfluorerade ämnen är perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA). Källa: Kemikalieinspektionen

Är det farligt med högfluorerade ämnen?

Studier med försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan. Studier av stora befolkningsgrupper i USA, Taiwan och Kina med exponering för framför allt PFOS och PFOA via förorenade miljöer har antytt liknande, men svaga, samband.

Kontaktpersoner

Arvid Lundberg
miljöinspektör

Anna Rudolfsson
miljöinspektör

Roger Vestman
miljöinspektör

Sidan publicerades