Serveringstillstånd

Ett rikt restaurangliv är viktigt för Umeå. I kommunen jobbar vi för trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på lika villkor.

För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang serveringstillstånd. Kraven regleras i alkohollagen. Lagen är en så kallad skyddslag vars syfte är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, till exempel berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och andra olägenheter som exempelvis ordningsstörningar.

Olika typer av serveringstillstånd

Stadigvarande tillstånd till allmänheten (vanligtvis till restauranger, ungefärlig handläggningstid 8 veckor)

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (till exempel festivaler, ungefärlig handläggningstid 6 veckor)

Stadigvarande tillstånd till slutna sällskap (festvåningar med olika slutna sällskap, ungefärlig handläggningstid 8 veckor)

Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap (så kallad klubbrättighet, det vill säga servering till ett slutet sällskap, ungefärlig handläggningstid 8 veckor)

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (till exempel personalfester eller föreningsfester, ungefärlig handläggningstid 3 veckor)

För att gästerna ska anses vara ett slutet sällskap gäller följande.

 • Medlemskretsen ska vara känd före det aktuella arrangemanget. Det betyder att det inte är ett slutet sällskap om man kan köpa medlemskort i entrén.
 • Det ska finnas ett gemensamt intresse/innehållsmässigt samband mellan gästerna. För att bedöma det kan Miljö- och hälsoskydd begära in föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.
 • Antalet gäster ska vara begränsat. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet är normalt inte ett slutet sällskap.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser (2kap 3§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan inte vara ett slutet sällskap.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

Ett stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är antingen

 1. en så kallad klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett visst sällskap som förening, företag, klubb, personalgrupp och dylikt, eller
 2. en så kallad festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

 • Ett tillstånd för tillfällig alkoholservering till slutet sällskap kan ges till exempelvis en förening, ett företag eller annat slutet sällskap.
 • Tillstånd kan ges vid enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Det går bara att söka ett begränsat antal tillfälliga tillstånd per år.

Krav för att få serveringstillstånd

Du som söker ska visa att

 • du och personer med betydande inflytande i verksamheten är lämpliga för uppgiften
 • lokalen och verksamheten är lämplig för ett serveringstillstånd.

Det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda. Serveringstillståndet är personligt och kan inte övertas från eller överlåtas till någon annan.

Krav på sökande

 • måste ha fyllt 20 år
 • får inte vara dömd för något brott de senaste åren
 • ska kunna visa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid
 • ska kunna redogöra för finansieringen av verksamheten
 • ska ha kunskap om alkohollagen

Kraven på personlig och ekonomisk lämplighet gäller även för andra med betydande inflytande i verksamheten som till exempel ägare, finansiär eller restaurangchef.

Krav på serveringsstället

 • Om du söker stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du servera lagad/tillredd mat. Serveringsstället ska därför ha ett eget kök. Köket ska vara registrerat hos Miljö- och hälsoskydd.
 • För stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap och för tillfälliga serveringstillstånd ska lagad mat kunna erbjudas.
 • Serveringsstället ska ha tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Servering ska ske på en avgränsad yta som är överblickbar och som tillståndshavaren disponerar över.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt, den ska till exempel kunna utrymmas utan problem om det börjar brinna.
 • Serveringen får inte orsaka problem för ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa. Du som driver en verksamhet med serveringstillstånd ska till exempel inte störa grannar.
 • Serveringstillstånd kan nekas för verksamheter som ligger i omedelbar närhet till skolor, ungdomsgårdar eller på andra platser där barn och ungdomar vistas.

Anmäl serveringsansvariga

När man vet vem eller vilka som ska vara serveringsansvariga, ska de anmälas till kommunen.

Serveringstillstånd för kryddning av spritdryck

Servering av snaps som är kryddad på serverings- eller tillredningsstället är främst att se som tillbehör till julbord eller liknande arrangemang. Observera att det inte är tillåtet att tillverka, omförpacka eller buteljera andra alkoholdrycker än den egna snapsen.

Serveringstillstånd för provsmakning

Här kan du som innehavare av serveringstillstånd anmäla provsmakning av alkoholdrycker. Du som inte innehar serveringstillstånd men är partihandlare kan ansöka om tillfälligt provsmakningstillstånd.

Anmäl livsmedelsanläggning

För att få stadigvarande serveringstillstånd för din verksamhet krävs att lokalen/anläggningen där livsmedel hanteras är registrerad av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det gäller även vid övertagande av en befintlig verksamhet.För vissa tillfälliga tillstånd ställs inte krav på anmäld livsmedelsanläggning.

Boka tid för kunskapsprov

För att få serveringstillstånd måste sökanden göra ett prov för att visa att du/ni har tillräckliga kunskaper i alkohollagen med tillhörande regler. När ansökan om serveringstillstånd är inskickad, bokar man en tid för kunskapsprov. Provet görs i stadshuset, hos Miljö- och hälsoskydd. Provet är framtaget av Folkhälsomyndigheten och ser likadant ut över hela landet.

Boka en tid genom att ringa Umeå kommuns växel 090-16 10 00 och be att få tala med en alkoholhandläggare.

Kontinuerlig tillsyn

När man har fått ett stadigvarande serveringstillstånd gör kommunen att kontinuerlig tillsyn för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om servering av alkohol. För detta betalar tillståndshavaren en årlig avgift.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen är en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och inte bryter mot lagen.

Den yttre tillsynen innebär ett platsbesök. Inspektörerna får aldrig nekas tillträde. Tillståndshavare ska, utan ersättning, vara behjälplig vid tillsyn och lämna tillträde till serveringslokalerna, tillhandahålla handlingar som begärs med mera. Inspektionen dokumenteras.

Exempel på moment som ingår i tillsynen är

 • serveringen av alkoholdrycker sker med återhållsamhet
 • servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år
 • lagad mat tillhandahålls
 • ordningen är god i och utanför serveringslokalen
 • serveringsansvarig person finns tillgänglig på serveringsstället
 • serveringstiderna efterföljs.

Ju mer omfattande alkoholförsäljningen är på serveringsställena desto oftare sker tillsyn.

Inre tillsyn

Miljö- och hälsoskydd gör också så kallad inre tillsyn, som inte innebär platsbesök. Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Vi hämtar uppgifterna från andra myndigheter.

Förebyggande tillsyn

Miljö- och hälsoskydd arbetar också förebyggande i sitt uppdrag att se till att alkoholserveringen i kommunen inte bryter mot lagen. Det kan till exempel vara träffar med krögare och dess personal. Bland annat pratar vi om sambandet mellan våld och alkohol.

Lämna restaurangrapport

I början av varje år får tillståndshavare av stadigvarande serveringstillstånd en restaurangrapport med posten.

 1. Registrera uppgifterna direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. En kod efterfrågas – använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten vi skickat.
 2. Eller: fyll i restarurangrapporten vi skickat och återsänd den till Miljö- och hälsoskydd.

Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna som lämnas in används av kommunen, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten. De används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga avgiften. Uppgifterna omfattas av sekretess.

Meddela förändringar

Det är viktigt att meddela alla förändringar som sker utifrån vad som angetts vid ansökan, till exempel förändringar av

 • serveringsansvariga
 • öppettider
 • ägarförhållanden
 • ytor för servering av alkohol/ombyggnationer
 • att serveringstillståndet ska upphöra.

Avgifter

En avgift tas ut för tillståndet och en för tillsynen.

Serveringstillstånd

Nyansökningar/ägarbyten: 8 500 kr

Utökade serveringstillstånd (stadigvarande): 3 500 kr

Utökade serveringstillstånd (tillfälligt): 1 500 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten: 5 000 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än 1 dag: 5 500 kr

Tillfälliga tillstånd till allmänheten begränsad sluten grupp **) med max 15 deltagare

 • 1 tillfälle: 1 200 kr
 • 2 tillfällen 1 300 kr
 • 3 tillfällen: 1 500 kr

Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap med max 150 deltagare

 • 1 tillfälle: 800 kr
 • 2 tillfällen: 900 kr
 • 3 tillfällen: 1 100 kr

Cateringtillstånd vid serveringsställe

 • utan serveringstillstånd: 8 500 kr
 • med stadigvarande serveringstillstånd: 3 500 kr

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe

 • utan serveringstillstånd: 8 500 kr
 • med stadigvarande serveringstillstånd: 3 500 kr

Provsmakningstillstånd vid arrangemang

 • med tilfälligt serveringstillstånd: 1 500 kr
 • utan serveringstillstånd, fler än 150 deltagare: 5 000 kr
 • utan serveringstillstånd, fler än 150 deltagare, mer än 1 dag: 5 500 kr
 • utan serveringstillstånd, max 150 deltagare, 1 tillfälle: 800 kr
 • utan serveringstillstånd, max 150 deltagare, 2 tillfällen: 900 kr
 • utan serveringstillstånd, max 150 deltagare, 3 tillfällen: 1 100 kr

Anmälan om att kretsen med PBI (personer med betydande inflytande) förändras: 2 000 kr

Tillstånd för gemensamt serveringsutrymme: 2 500 kr/sök

*) I avgiften för tillfälliga tillstånd till allmänheten har en administrativ tillsynsavgift inräknats om 750 kronor som betalas tillbaka vid avslag.

**) Tillfällena för slutna sällskap och allmänheten får inte ha längre mellanrum än fyra veckor avseende två tillfällen och sex veckor avseende tre tillfällen per ansökan. Är det längre mellanrum måste en ny ansökan ske.

Tillsyn

För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer tillsynsavgift. Cateringtillstånd och provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan serveringstillstånd har en årlig tillsynsavgift.

Fast avgift

Årlig, fast, administrativ tillsynsavgift oavsett omsättning: 1 500 kr

Härutöver tillkommer en rörlig avgift för löpande tillstånd till allmänheten som baseras på företagets omsättning av alkoholdrycker.

Årsomsättning alkoholdrycker, kronor

0 - 50 000: 1 500 kr

50 001 - 100 000: 2 000 kr

100 001 - 250 000: 3 000 kr

250 001 - 500 000: 4 000 kr

500 001 - 1 000 000: 5 000 kr

1 000 001 - 1 500 000: 6 000 kr

1 500 001 - 2 000 000: 7 000 kr

2 000 001 - 3 000 000: 10 000 kr

3 000 001 - 4 000 000: 12 000 kr

4 000 001 - 5 000 000: 14 000 kr

5 000 001 - 6 000 000: 16 000 kr

6 000 001 - 8 000 000: 18 000 kr

8 000 001 - 12 000 000: 19 000 kr

12 000 001 - 16 000 000: 20 000 kr

16 000 001 - W: 21 000 kr

Servering efter klockan 01.00: Restauranger som har serveringstid till klockan 02.00 och serverar efter klockan 01.00 har en extra årsavgift om 2 000 kr för den timmen.

----------------------------------------------

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2021.

Taxan ersätter tidigare taxa som beslutades av Kommunfullmäktige § 199/2012 och trädde ikraft 1 januari 2013.

Sidan publicerades