Tobak och e-cigaretter

Alla som vill sälja tobak och e-cigaretter samt påfyllningsbehållare måste ansöka eller anmäla det till Miljö- och hälsoskydd.

Tobakstillstånd

Ansökan med bifogade handlingar ska skickas in till miljö- och hälsoskydd i god tid. De handlingar som ska bifogas är bland annat

 • registreringsbevis från Bolagsverket
 • egenkontrollprogram
 • köpeavtal eller hyresavtal
 • ägarförhållanden
 • finansiering.

Egenkontroll

Tillsammans med ansökan ska ett egenkontrollprogram skickas in till Miljö- och hälsoskydd. I egenkontrollprogrammet ska det framgå hur verksamheten följer bestämmelserna i lagen. Verksamhetens rutiner för ålderskontroll, märkning, marknadsföring, information om åldersgräns, mängd i styckförpackningar, identitets- och säkerhetsmärkning samt information och stöd till personalen ska framgå. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om egekontroll.

Prövning

När ansökan är komplett och avgiften för ansökan är betald påbörjas handläggningen av ärendet. Tillstånd beviljas enbart om sökanden (och eventuella andra personer med inflytande i verksamheten) kan bevisa att de är personligt och ekonomiskt lämpliga att inneha tillstånd för försäljning av tobak.

Det är Miljö- och hälsoskyddsnämnde som fattar beslut i ärenden om tillstånd.

Om ansökan avslås får tobak inte säljas i butiken eller verksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut går att överklaga hos Förvaltningsrätten.

Handläggningstiden för ansökan om tillstånd att sälja tobak kommer att vara längre än den tidigare handläggningstiden för anmälan om tobaksförsäljning. Detta beror på att ansökan ska utredas, skickas på remiss till andra myndigheter samt att beslut fattas i Miljö- och hälsoskyddsnämnden som sammanträder en gång per månad.

Avgifter

Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd för tobak är 8 200 kronor. Detta är en engångsavgift som betalas vid ansökningstillfället.

Varje år tas en avgift ut för tillsyn av tobaksförsäljningen. Årsavgiften är 3 588 kronor.

Om ägarförhållandena i verksamheten ändras ska det anmälas till Miljö- och hälsoskydd. Avgiften för handläggning av ärenden om ändring är 3 075 kronor.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla det till kommunen innan du börjar försäljningen. Om försäljningen upphör ska du göra en avanmälan.

Program för egenkontroll

Vid försäljning av e-cigaretter är du skyldig att kontrollera att försäljningen följer de krav som finns i lagen, och du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Där ska det bland annat framgå hur du kontrollerar åldersgränser och märkning av produkterna. Skicka in programmet för egenkontroll tillsammans med din anmälan.

Regler för försäljning av e-cigaretter

För att få sälja e-cigaretter måste du

 • vara säker på att personen som köper e-cigaretter eller påfyllningsbehållare är minst 18 år
 • ha ett egenkontrollprogram med rutiner för försäljningen
 • ha en tydlig skylt med information om åldersgränsen, helst vid kassan
 • kontrollera att e-cigaretterna eller påfyllningsbehållarna du säljer är märkta på rätt sätt, förpackningarna måste vara märkta med svensk hälsovarning och innehålla ett informationsblad och en innehållsdeklaration
 • produktpresentation
 • produktkrav.

Tillsyn

Kommunen och polisen har tillsyn i butikerna som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att vi regelbundet gör inspektioner på butiken och kontrollerar att reglerna följs. Efter tillsynen skriver vi en rapport som vi skickar till företagaren.

Sidan publicerades