Tillsyn av tobaksförsäljning

Miljö- och hälsoskydd ansvarar tillsammans med polismyndigheten för att kontrollera så att lagen om tobak och liknande produkter följs. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna inspektioner på de butiker som säljer tobak och e-cigaretter.

Hur går en kontroll till?

De flesta tillsynsbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter besöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om tillsynsbesöket visar på många eller allvarliga brister gör Miljö- och hälsoskydd ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Försäljningsregler för tobaksvaror

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att köparen är 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
 • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
 • På varje försäljningsställe för tobaksvaror skall det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Dekalerna kan du beställa kostnadsfritt från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Alla tobaksvaror ska ha hälsovarningar. Det är förenat med straffansvar att sälja felaktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländsk text.
 • Det är inte tillåtet att sälja lösa cigaretter. En styckförpackning med
  1. cigaretter ska innehålla minst 20 cigaretter,
  2. rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram, och
  3. portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner.
 • Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar på butikens utsida och i butikens skyltfönster är förbjudet.
 • Egenkontrollprogram ska bifogas ansökan och finnas tillgängligt i försäljningslokalen och kunna visas upp vid tillsynsbesök.
 • Styckförpackningar av tobak ska förses med spårbarhets och säkerhetsmärkning för att minska handeln med illegal tobak.

Mer information kan du hitta i Folkhälsomyndighetens broschyr Att sälja tobak Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Broschyren finns översatt till flera språk.

Krav på ett egenkontrollprogram

För att få sälja tobaksprodukter krävs ett egenkontrollprogram med rutiner för hur tobaksförsäljningen ska bedrivas. Programmet ska bifogas ansökan om tillstånd att sälja tobak. Ett egenkontrollprogram ska innehålla:

 • verksamhetsuppgifter som försäljningsställets namn, företagsnamn, kontaktperson och organisationsnummer/personnummer
 • försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder
 • försäljningsställets rutiner för marknadsföring
 • försäljningsställets rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror
 • försäljningsställets rutiner för utbildning av personal.

Du hittar mer information om egenkontrollprogram på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om lagen inte följs

Om det finns brister i försäljningen av tobak kan Miljö- och hälsoskydd besluta att ni ska rätta till bristerna. Beslutet kan förenas med ett vite, som är en avgift som företagaren ska betala ifall bristerna inte åtgärdas. Miljö- och hälsoskydd kan även besluta om en varning, eller i de fall bristerna är allvarliga eller upprepade, besluta om återkallelse av tobakstillståndet. Då får butiken inte längre sälja tobak.

Sidan publicerades