Tomtebo gård

Planer för området

I förlängningen av Tomtebo södra, mellan Tomtebo och Tavleliden, ligger det nya bostadsområdet Tomtebo gård. Området ägd delvis av Umeå kommun och delvis av Bonava Sverige AB. Utbyggnaden av området är påbörjad.

Tidplan

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten och Bonava Sverige AB har startat byggandet av de första husen på det nya bostadsområdet. Gamla Täfteåvägen stängs av för allmän trafik fram till våren 2021 och istället leds allmän trafik in via Alfens Allé och Lyktvägen.

Innan kommunens mark kan säljas krävs att de allmänna gatorna och övrig infrastruktur är byggd till framkomlig standard.

Områdesbeskrivning

En ny detaljplan för området vann laga kraft under 2019. Detaljplanen ger förutsättningar för ca 1 000-1 200 bostäder i form av flerbostadshus och radhus disponerade i semisluten kvartersstruktur. Målet är bebyggelse med variation gällande gestaltning, volymer och höjder. Gårdar med gott ljusinsläpp, plats för lek, odling och umgänge kan skapas.

Torgytor är lokaliserade så att de får många soltimmar, och gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i planeringen. Detaljplanen ger förutsättningar för offentlig service samt verksamheter för att tillgodose behovet som uppstår när fler bor och verkar på platsen.

Planen säkerställer också bevarandet av det gröna stråket mellan Lillberget och Nydalasjön samt del av Nydalas rekreationsområde. Planområdets gröna struktur föreslås användas för ekosystemtjänster och åtgärder som hjälper till att minimerar påverkan av extrema skyfall.

I områdets närhet finner man storslagen natur med vidsträckta strövområden där det rörliga friluftslivet runt sjön är omfattande både sommar som vinter. Nydalaområdet är ett populärt rekreations- och naturområde som nyttjas mycket flitigt för exempelvis promenader, skidturer, skridskoåkning och bad. Inom strandområdet på västra sidan av Nydalasjön finns en äventyrslekplats.

Pågående markanvisningar

Flerbostadshus, radhus och tillhörande parkeringshus inom kv. Kryddgården, kv. Fruktträdet och kv. Nyttoväxten. Anmälan senast 14 februari 2021.

 • Intresseanmälan och tidplan
  • I Markanvisningsförfrågan och tillhörande bilagor framgår markanvisningens rådande förutsättningar, inlämningskrav och information om hur ni deltar. Var noggranna med
   att uppfylla inlämningskraven och förhålla er till rådande förutsättningar.
  • Intresse anmälan ska vara Umeå kommun, Mark och exploatering till handa
   senast 14 februari 2021.
  • Anmälan och förslag skickas till: carl.rasmunds@umea.se
   eller med brev till: Umeå Kommun, Mark & exploatering, 901 84 Umeå.

Medföljande bilagor

Plankartan finns tillgänglig i dwg-format och ges ut på begäran av Carl Rasmunds, carl.rasmunds@umea.se.
Observera att plankartan endast får användas i syfte att underlätta vid skissande på ett förslag till aktuell markanvisningsförfrågan.
Användningsgränserna i plankartan är inte att likställa med blivande fastighetsgränser. Vid bygglovsansökan krävs alltid att byggaktören beställer en nybyggnadskarta.


Övrig information

Markanvisningsförfrågan har skickas till alla företag som på förhand anmält intresse för bostadsbyggande i Umeå kommun. Detta är dock ingen förutsättning för att inlämna ett förslag, alla förslag är välkomna.

Om ytterligare information tillkommer under processens gång kommer sidan att uppdateras och information skickas ut.

 

Radhus inom kv. Humlegården (avslutad)

 • Sista datum för inlämning var 30 november 2020. Inlämnade förslag har granskats och utvärderas. Beslut om tilldelning togs av kommunstyrelsen 19 januari 2021.
Sidan publicerades