Kvarteret Tallkronon, Holmsund, flygbild

Kv.Tallkronan - Lövöbacken

Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan i området intill Lövöbacken. Tanken med planen är att bygga ett nytt bostadsområde i Holmsund och erbjuda ett attraktivt boende i de centrala delarna av samhället. Bebyggelse som planeras i planområdet är fristående småhus/villor, radhus och lägenheter.

Fördelning av småhustomter/villatomter

Alla tomter inom Tallkronan är nu fördelade till privatpersoner och företag.
Möjlighet att lämna intresseanmälan är stängd, sista datum för inlämning var 11 april.
Se mer om tidsplan nedan.


Under hösten har sanering av marken pågått i vissa delar av kvarteret, detta arbete blev klart i november.
Utbyggnad av kvartersgata, vatten/avlopp/bredband pågår och planeras för slutbesiktning sommaren 2021. 
Det är inte tillåtet att köra bil eller vistas i kvarteret och arbetsområdet under byggtiden av kvartersgatan, det gäller till annat har meddelats.

Då efterfrågan på tomter i nyexploateringsområden är större än tillgången har kommunen valt att fördela dessa tomter genom lottdragning. Lottdragningen kommer att utföras utifrån inlämnade anmälningar.

Småhustomterna är nu avstyckade och har fått sin form och storlek, tomtpinnar kommer att placeras ut i alla tomthörn så snart våren tillåter. Tomtkarta och kvarterskarta finns längst ner.

I kvarteret finns även tre andra byggrätter för radhus och lägenheter

 • Tallkronan 1 är markanvisad till Riksbyggen som ska bygga lägenheter.
 • Pålroten 1 och Tallbarret 1 är markanvisad till Vidden Bostad som ska bygga radhus.

Här nedan hittar du information om själva småhustomtsfördelningen, fastighetsbeteckningar, adresser, storlekar, priser med mera. Intressenter ombeds att noga läsa igenom all information nedan samt de villkor som gäller.

Tidplan

 • Anmälan av tomt inlämnas via blankett. Endast en anmälan per familj får lämnas, den är personlig och får inte överlåtas.
 • Söndag 11 april: Stoppdatum för anmälan.
 • Onsdag 14 april: Lottdragning av turordningslista utifrån inkomna anmälningar. Information om lottdragning skickas ut till alla som anmält intresse senast onsdag.
 • Fredag 16 april: Fördelning av tomter. (Ändrat från torsdag 15 april.)

Tidplan för fördelning av tomter är under förutsättning att allt går som planerat.

Tomtinformation

 • Tomtpris: 722.000-960.000 kronor per tomt.
 • Tomtyta: 1.052-2.636 kvadratmeter per tomt.
 • I kvarteret finns kommunalt vatten och avlopp via Vakin. Samt el, fjärrvärme och bredband via Umeå Energi. Förutom tomtpriset så tillkommer anslutningsavgifter för dessa kopplingar. Kontakta respektive aktör och bolag för prisuppgifter.
 • För att kunna veta vad du kan bygga på tomterna så uppmanas alla att noga läsa igenom gällande detaljplan för detta kvarter. Se länk till dokument nedan ”Detaljplan Holmsund”.
 • Tomten kommer upplåtas till er genom en tomtreservation. När bygglovet är beviljat och byggnationer ska påbörjas säljs tomten till er i befintligt skick.
 • Det är på tomtköparens ansvar att bekosta allt markarbete gällande den reserverade tomten och själv skaffa sig den information som behövs för att anpassa husets grund och anläggningar till markbeskaffenheten på tomten, inte minst på grund av bergets och markens olika lutningar.
 • Radonmätningar är gjorda på några punkter i kvarteret och inga värden över normala nivåer uppmättes.
 • Alla undersökningar som behöver göras i samband med bygglov och byggnationer bekostas av den som reserverat och ska köpa tomten, säljaren/Umeå kommun lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Villkor för intresseanmälan

 • Du som lämnar in intresseanmälan godkänner och är införstådd med alla villkor gällande intresseanmälan, tomtreservation samt köpeavtal.
 • Endast en anmälan per familj är giltig, det vill säga äkta makar samt sam-/särboende.
 • Anmälan är personlig och får inte överlåtas.
 • Samtliga uppgifter om medsökande ska fyllas i på anmälan, medsökande får inte läggas till i efterhand.

Andra medföljande dokument

Sidan publicerades