Flygfoto över Tavleliden

Umeå, Tavleliden

Fördelning småhustomter

Alla småhustomter på Tavleliden är nu fördelade och sålda. Enligt beviljade bygglov har de senaste sökanden två år på sig att påbörja byggnationer.

Tavleliden är ett naturnära bostadsområde som nu växer fram i utkanten av Umeå. Området började bebyggas 2008 och ligger cirka 7 kilometer från Umeå centrum, sydöst om Nydalasjön. Här kan du bo nära Nydalasjön i en egen nybyggd villa men samtidigt på bekvämt pendlingsavstånd från centrum. Området är barnvänligt med förskola och skola årskurs 1–9 inom 2–3 kilometer på Tomtebo. Nydalasjön erbjuder även badmöjligheter samt lek- och äventyrspark.

Fördelning av tomter till privatpersoner

När en tomt på Tavleliden ska fördelas och då efterfrågan är större än tillgången har Umeå kommun valt att fördela dessa tomter genom lottdragning.

På sidan ”Att bygga hus” kan ni läsa om och få tips och idéer om vad man ska tänka på när man ska planera för sitt nya hus.

Tomtinformation

 • Tomterna säljs i befintligt skick.
 • Anslutningsavgifter tillkommer. För uppgifter om anslutningsavgifter gällande vatten/avlopp, el kontakta respektive aktör som ni hittar i menyn till höger.
 • För uppgifter om alternativ och anslutning till bredband, se nedan under rubriken "Bredband".

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Läs mer på sidan "Reservation av småhustomter" via menyn till vänster.

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen antogs 2007 och medger friliggande och sammanbyggda småhus samt mindre flerfamiljshus i 1–2 våningar. Uppvärmning av bostadshuset ska ske med vattenburen värme. Inom bostadskvarter kan lokaler för kontor, handel och småindustri anordnas. Verksamheten får inte vara störande för omgivningen.

Läs mer i dokumentet "Detaljplan för Tavleliden" som ni hittar i menyn till höger.

Markförhållanden

VIKTIGT! Översiktliga geotekniska utredningar är gjorda för alla tomterna på Tavleliden. Det är av yttersta vikt att vara införstådd med informationen som ges i dessa dokument. Om man inte själv besitter fackkunskap att läsa och förstå rapporterna finns konsulthjälp att köpa.

En separat geoteknisk undersökning för den enskilda fastigheten/tomten kan komma att krävas i samband med bygganmälan. Undersökningen bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader. Meddela alltid Mark & exploatering när en undersökning ska utföras.

Att bygga under vintern kan innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Läs mer i dokumenten "Översiktliga geotekniska utredningar" samt "Geo.karta" för del olika tomterna. Dessa hittar ni i menyn till höger.

Gruppboende och kommunala verksamheter

Gruppboende finns i kvarteret Delfinen, Bägaren samt Giraffen.

På Teleskopet 5 kommer en kommunal förskola att byggas. Byggstart 2019.

Bredband

På Tavleliden finns möjlighet att ansluta till bredband via några olika aktörer.
Umeå Energi - ume.net
Tavlelidens ekonomiska bredbandsförening - Telia

Kommunikationer

 • Buss: Bussförbindelser in till Umeås olika stadsdelar och centrum körs av Ultra/Länstrafiken. Närmaste busshållplats Tomtebo.
 • Tåg: Till Umeå Östra är det cirka fem kilometer.
 • Flyg: Till Umeå City Airport är det cirka sex kilometer. In- och utrikesflyg tar dig till världens alla kanter.

Service

 • Skola: På Tavleliden ligger förskolan Kompassen. På Tomtebo finns
 • Sjöfruskolan och Tomtebogård som har flera förskolor samt årskurs 1–9.
 • Sjukvård: Till Norrlands Universitets sjukhus är det cirka 4–5 kilometer.
 • Affärer och livsmedelsbutiker: Närmaste matbutiker och affärer ligger på Ålidhems centrum. Ett större affärsområde finns på Strömpilsplatsen.
 • I områdets östra del finns en lekpark vid Sagotjärnen.
Sidan publicerades