Djupbäcksängarna, Östermalm

Djupbäcksängarna utgörs av ett långsträckt parkstråk som går parallellt med och gränsar av Östermalm mot Blå vägen och järnvägsspåret. Parken delas upp av gång- och cykelbanor som går in i viadukter under barriären och binder samman stadsdelen med Fridhem.

Djupbäcken går i kulvert från Hagaparken och längs Östermalmsgatan och kommer upp i dagen i sista delen mot Katolska kyrkan. Sedan försvinner den ner under marken precis innan Svingen och dyker upp igen i Djupbäcksterrasserna efter Östra Station. Djupbäcksängarna utgör därför en länk i ett sammanhängande blå- och grönstråk från Stadsliden (Umeås stadsskog), och älvslandskapet. Den är en spridningskorridor för djur och växter.

Djupbäcksängarna är kuperade med trädbevuxna bullervallar som anlades under 80-talet. Parken är ett populärt promenadstråk för hundägare. Det finns även platser för vistelse och möjlighet till vinterlek på kullarna. Djupbäcksängarna har potential att nyttjas ännu mer än idag.

Under 2019 genomfördes en medborgardialog om parkerna Rosendalsparen och Djupbäcksängarna på Östermalm.

Läs rapporten om medborgardialogen, juni - augusti 2019

röda markeringar visar var parkerna är på en karta

Kartan visar arbetsområdet för parkerna

Sidan publicerades