Trädfällning

Umeå kommun arbetar övergripande och långsiktigt med att föryngringsavverka, gallra, nyplantera och komplettera Umeås totala trädbestånd. Målet är att så många kommuninvånare och intressen som möjligt ska ha nytta av insatserna.

Träd av ovanlig art och stora träd som utgör en del av en trädrad bevaras i största möjliga mån. Stora träd utför stora ekosystemtjänster för staden, till exempel luftrening, vinddämpning och upptag av stora mängder regnvatten, därför månar vi särskilt om dessa.

Riskträd

Så kallade riskträd, träd som hotar att falla över byggnader eller stråk där många människor passerar, prioriteras vid trädfällningsinsatser. Insatser för att skapa trafiksäkerhet, förbättra belysningseffekt och skapa trygga stråk med god genomsiktlighet har också förtur. Umeå kommun genomför kontinuerligt trädfällningar och röjningsinsatser som en del av den löpande skötseln av park- och naturmark.

Ansöka om trädfällning

Varje år kommer det in många förfrågningar om att ta ner träd utöver de åtgärder som Umeå kommun genomför. Ärendena ses över efter det att ett ansökningsformulär har skickats in till Umeå kommun. Periodvis kommer det väldigt många ärenden. Handläggningstider kan under vissa delar av året bli mycket långa.

Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. Lika viktigt att ta ner träd för en del boende i närheten kan det vara för andra att behålla dem. Därför ber vi om bifogade namnunderskrifter när vi får in ansökan om att ta ner träd i anslutning till hus­längor. Principen är att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan.

Umeå kommun gör alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Röjnings- och fällningsinsatser bedöms kontinuerligt, beslut tas och åtgärder utförs på hösten/vintern.

Fyll i blankett

För att kunna hantera alla förfrågningar om trädfällning/gallring och bedöma dem på ett likvärdigt sätt måste du fylla i och skicka in en ansökan. I ansökan ber vi dig att ange trädens placering och orsak till att du vill fälla dem. Ta gärna ut en karta från parkkartan och markera de träd/det område det gäller. Skicka sedan in ansökan och karta till tradfallning@umea.se.

Sidan publicerades www.umea.se/tradfallning