Almen vid gamla sjukhuset

Svenskt namn: Skogsalm
Latinskt namn: Ulmus glabra
Diameter: 97 cm
Höjd: 22,2 meter

Skogsalm förekommer huvudsakligen i södra Sverige upp till Mälardalen men finns norrut till Ångermanland och Åsele lappmark; främst i sydväxtberg. Det är ett storväxt träd som kan bli 30 meter högt och 400 år gammalt. Ett flertal välväxta almar finns dock i Umeå. De flesta är sannolikt planterade runt 1900-talets början. Almen vid gamla sjukhuset är troligtvis planterad då den intilliggande stenpaviljongen byggdes mellan åren 1895 och 1898. Almarna i Europa hotas av almsjukan och finns därför medtagen i rödlistan. Förutom att almen själv är rödlistad så hyser den många ovanliga arter som i sin tur hotas då framför allt gammal alm försvinner.

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Den baseras på en bedömning av enskilda arters risk att dö ut från landet, bland annat på grund av minskande antal eller små utbredningsområden. Bedömningen görs utifrån internationellt vedertagna kriterier som baseras på flera olika riskfaktorer och resulterar i att arten hamnar i en viss kategori. Arter i kategorierna NT, VU, EN, CR och RE ingår i rödlistan. Arter som kategoriseras som VU, EN och CR är dessutom hotade. En del av naturvårdsarbetet på kommunen behandlar hur vi i kommunens verksamhet ska hantera och värna arter som på olika sätt är hotade.

Den svenska rödlistan. Mer finns att läsa på www.artdatabanken.se

Sidan publicerades