Broparkseken

Svenskt namn: Skogsek
Latinskt namn: Quercus robur
Höjd: 18,5 meter

Fakta

Ekar är storvuxna träd som i Sverige kan bli 25 meter höga. Söderut i Europa kan de bli upp mot 45 meter höga. Ekar blir grövre än något annat svenskt trädslag och mycket gamla – det finns individer som är 1 000 år. På grund av att de blir så gamla och grovvuxna så erbjuder de olika livsmiljöer för stor mängd andra arter. Ekarna är viktiga för nästan 900 arter och nyttjas av nästan 900 arter utöver det.

Ek förekommer som skogsträd i Götaland och södra Svealand, eller upp till den biologiska norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus). Faktum är att denna gräns delvis definieras av skogsekens nordgräns. I de norra delarna av landet växer ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad, exempelvis så som här i Broparken. Broparkseken är för sitt nordliga läge välväxt och visar upp en tydlig sparbankseksprofil. Mest sannolikt är den planteras under 1930- eller 1940-talet.

Broparkens historia

Broparkens historia är något äldre än så. Området pekades ut som promenadplats enligt den stadsplan som upprättades för Umeå efter branden 1888. Innan dess nyttjades platsen som tjärhov, vilket är benämningen på den plats där tunnorna med trätjära förvarades innan de skeppades ut med båt via Umeälven. På grund av den stora brandrisken med tjärtunnor så nära staden så flyttades tjärhovet till Teg på södra sidan älven, till det som i dag kallas tjärhovsparken. Broparken anlades 1897 och har också använts som skolgård för folkskoleseminariet som låg i det hus som nu hyser hovrätten för övre Norrland. Under andra världskriget användes parken för potatisodling.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Parken brukades som åker under andra världskriget.

Sidan publicerades