Vy över Grössjöns naturreservat med ängsblomster och vattenblänk.

Ny skötselplan för Grössjöns naturreservat

Förslag till nya föreskrifter och ny skötselplan för Grössjön har tagits fram och är nu ute på remiss till och med 15 november 2021. Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

– Vi ska bevara och återskapa Grössjöns sjöns naturreservat, men också ge möjlighet till friluftsliv, på naturens villkor, säger Marlene Olsson, naturvårdare, Umeå kommun.

Bevara den biologiska mångfalden

Naturreservatet Grössjön är cirka 238 hektar och är markerat med grön linje på kartan. Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, till exempel lövrika barrnaturskogar, hällmarkstallskogar, rikkärr och värdefulla våtmarker i ett stort sammanhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Det är också viktigt att återskapa och återställa värdefulla naturmiljöer samt att vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer.

Sidan publicerades