3D illustration över planförslaget. Ett hus med 4 våningar och 1 indragen våning. Huset är grått och har platt tak.

I korsningen Kronovägen/Bryggargatan planeras för tolv nya bostäder. Illustrationen är från sökande och visar en möjlig utformning. Illustration: Angelica Nilsson Arkitekt SAR/MSA Arkinova för OF Bygg.

Detaljplan för nytt flerbostadshus på Böleäng på samråd

På en fastighet i korsningen Kronovägen/Bryggargatan, bakom Mats-Åke på Teg, planeras för ett flerbostadshus. Totalt blir det cirka tolv nya lägenheter i en fem våningar hög byggnad. Detaljplanen är på samråd fram till och med torsdag 30 mars.

– Den här fastigheten är i dag lite av en tom lucka i kvarteret. Det hus som stod på platsen tidigare revs redan december 2018 och efter det har ytan använts för parkering. Det känns positivt att nu gå vidare med planen som kompletterar med fler bostäder i det här centrala läget, säger Emelie Wållberg, planarkitekt.

Planförslaget innebär att en ny och något högre byggnad kan byggas. Den nya byggnaden ska förstärka huvudstråket med stadsmässig karaktär. För att den nya bebyggelsen ska anpassas till omgivningen finns planbestämmelser om bland annat placering, volym och balkongers utformning.

Sökande har behövt omarbeta förslaget då fastigheten har en begränsad yta och en speciell form i hörnet av kvarteret. Den största utmaningen har varit att lösa ekvationen med byggrätt, friyta och parkeringar för att sedan anpassa förslaget till befintlig bebyggelse.

På innergården i norra delen av planområdet samt i västra delen planeras det för boendes friyta. Området för friyta får inte användas för cykel- eller bilparkering och får inte förses med byggnader. Huvudbyggnaden skyddar stora delar av friytan mot buller och insyn.

Längs Bryggargatan ligger ett huvudstråk för gång- och cykel vilket innebär att befintlig in- och utfart ska flyttas till norra sidan mot Kronovägen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Sidan publicerades