Flygfoto över planområdet

Planområdet markerat med röd linje.

Detaljplan godkänd för Klockarbäckens handelsområde

Klockarbäckens handelsområde blir större och kommer att kunna innehålla fler typer av verksamheter. Området planeras bli mer tillgängligt med nya gång- och cykelbanor samt via den nya cirkulationsplatsen, Prästsjörondellen, som ska byggas på Västra länken. Detaljplanen är godkänd av byggnads­nämnden och förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– När ringleden är klar skapar den nya förutsättningar för det här handelsområdet. Tillsammans med nya anslutningar för gående, cyklister och kollektivtrafik kommer det att bli mer liv och rörelse i området. Området kommer även att kunna erbjuda mer service när fler olika typer av verksamheter kan etablera sig, säger Mikael Berglund (S), ordförande, byggnadsnämnden.

Den nya detaljplanen gör det möjligt med främst detaljhandel, verksamheter samt restaurang. I planområdets västra del möjliggörs även för hotellverksamhet, kontor, gym, smådjursveterinär och sporthall. Smådjursveterinär tillåts även i planområdets östra del. I anslutning till Kullavägsrondellen kan det bli aktuellt med en bensinstation.

Byggnadshöjden regleras till 12 meter för den östra delen av området och 20 respektive 30 meter för områdena mot väster. Totalt medger detaljplanen cirka 201 400 kvadratmeter bruttoarea varav 51 000 kvadratmeter i markplan.

– Det blir spännande att se hur det här området kommer att utvecklas. Planen skapar förutsättningar för nya typer av byggnader och verksamheter i Klockarbäckens handelsområde. Fokus kommer även fortsatt att vara på större parti­handel blandat med andra typer av verksamheter, det är inte något nytt Avion som planeras, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Oenig byggnadsnämnd

Det var en oenig byggnadsnämnd som godkände detaljplanen. Miljöpartiet yrkade på återremiss för vidare utredning av hur detaljplanen kan bidra till att nå kommunens mål om 65 procent hållbart resande. Vänsterpartiet yrkade på att antalet kvadratmeter för livsmedelshandel skulle justeras nedåt från 7 500 till 6 000 kvadratmeter. Båda partierna reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att dessa 1 500 kvadratmeter kan användas på ett bättre sätt än för livsmedel. En allt för stor etablering av livsmedel riskerar också att få stor påverkan på befintliga butiker i området och riskera öka biltrafiken för mycket, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande, byggnadsnämnden.

– Planen leder till en ökning av biltrafik men vi saknar en tydlig utredning och förslag kring hur planen ska kunna verka för att bidra till våra miljömål och mål om 65 procent hållbart resande, säger Nils Seye Larsen (MP), ledamot, byggnadsnämnden.

Detaljplanen kräver att verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten utökas till att omfatta hela planområdet. Därför förs detaljplanen vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mattias Sehlstedt är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Sidan publicerades